Szansa na dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej na terenie woj. pomorskiego. Konkursem objęte są działania skierowane do mieszkańców lub turystów.
sianko.j
 
Do inicjatyw tych można zaliczyć m.in. kampanie, programy i warsztaty dotyczące ochrony środowiska, wydawnictwa i audycje poruszające tematykę prośrodowiskową oraz szkolenia, seminaria i konferencje w tym obszarze. Tematyka działań objętych konkursem powinna obejmować ochronę bioróżnorodności, zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, przeciwdziałanie zmianom klimatu, poszanowanie energii i jej odnawialne źródła.
 
O dotację mogą ubiegać się samorządowe jednostki organizacyjne, prowadzące działalność edukacyjną (za wyjątkiem szkół), uczelnie wyższe, instytuty badawcze i placówki naukowe PAN, nadleśnictwa, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem jest edukacja lub ochrona środowiska, wydawcy i dostawcy usług medialnych oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury.
 
Wnioski można składać do 15 stycznia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2015 r.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu