System finansowy dla klimatu i zrównoważonego rozwoju

System finansowy dla klimatu i zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska (KE) przedstawiła 8 marca br. strategię dotyczącą systemu finansowego wspierającego działania Unii Europejskiej (UE) na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Coraz częściej nasza planeta musi zmagać się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami zmian klimatu i kurczących się zasobów naturalnych. Konieczne jest więc podjęcie natychmiastowych działań, by dostosować się do bardziej zrównoważonego modelu. Na konferencji klimatycznej w Paryżu uzgodniono cele UE na 2030 r. Obejmują one m.in. zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 40%. Osiągnięcie tych celów wymaga dodatkowych inwestycji o wartości ok. 180 mld euro – stwierdziła KE.

System finansowy dla klimatu i zrównoważonego rozwoju – KE przedstawiła strategię

Dlatego też Komisja Europejska przedstawiła plan działania opracowany na podstawie zaleceń przedstawionych przez grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania. Plan ten ma zwiększyć rolę finansowania w stworzeniu sprawnie funkcjonującej gospodarki, która ma pozwolić na spełnienie celów środowiskowych i społecznych.

Plan Komisji dotyczący zrównoważonego finansowania wpisuje się w wysiłki podejmowane w ramach unii rynków kapitałowych, mające na celu powiązanie finansowania z konkretnymi potrzebami europejskiej gospodarki dla dobra naszej planety i społeczeństwa. Jest on również jednym z kluczowych kroków w kierunku realizacji porozumienia paryskiego i planu działania UE na rzecz zrównoważonego rozwoju – podkreśla KE.

Dążenie do bardziej ekologicznej i zrównoważonej gospodarki sprzyja tworzeniu miejsc pracy, jest korzystne dla społeczeństwa i naszej planety. Dziś chcemy zapewnić, by system finansowy pozwolił nam osiągnąć ten cel. Dzięki naszym wnioskom inwestorzy i obywatele będą mogli dokonywać dobrego wyboru i tym samym wydawać pieniądze w sposób bardziej odpowiedzialny i wspierać zrównoważony rozwój – stwierdził Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE.

Zainspirowani pracą grupy ekspertów wysokiego szczebla przedstawiamy dziś nasze plany dotyczące szeroko zakrojonej reformy, które mogą stanowić globalny punkt odniesienia dla zrównoważonych finansów. Jedynie z pomocą sektora finansowego możemy wypełnić lukę w finansowaniu wynoszącą rocznie 180 mld euro i osiągnąć nasze cele w zakresie klimatu i energii. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić zrównoważoną przyszłość kolejnym pokoleniom – przekonywał Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych.

Główne założenia planu działania

W zeszłym roku KE powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania. Jej zadaniem było opracowanie kompleksowego zestawu zaleceń dla sektora finansowego w celu wsparcia procesu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Zainspirowana sprawozdaniem końcowym opracowanym przez grupę, Komisja Europejska zaproponowała strategię UE na rzecz zrównoważonego finansowania, w której przewidziane są dalsze prace i przyszłe działania obejmujące wszystkie istotne podmioty w systemie finansowym.

Działania te obejmują m.in. sześć elementów. Pierwszym jest ustanowienie wspólnego języka na potrzeby zrównoważonego finansowania, tj. zunifikowanego systemu klasyfikacji – lub taksonomii UE – który pozwoli ustalić, co ma zrównoważony charakter, a także określić obszary, w których zrównoważone inwestycje mogą mieć największy wpływ.

Kolejne działanie wskazane w planie to stworzenie unijnych oznakowań dla proekologicznych produktów finansowych w oparciu o unijny system klasyfikacji. Ma to ułatwić to inwestorom stwierdzenie, czy dana inwestycja spełnia kryteria zielonych technologii niskoemisyjnych.

Jasne określenie obowiązku podmiotów zarządzających aktywami i inwestorów instytucjonalnych, który polega na uwzględnianiu zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym i dopracowaniu wymogów w zakresie ujawniania informacji, to kolejny element planu działań.

W planie tym znalazło się również zobowiązanie przedsiębiorstw inwestycyjnych i ubezpieczeniowych do doradzania klientom na podstawie ich preferencji w zakresie zrównoważonych rozwiązań. Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w wymogach ostrożnościowych to następny element planu działań. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe są dla europejskiej gospodarki ważnym źródłem finansowania zewnętrznego. Komisja oceni, czy możliwe jest ponowne określenie wymogów kapitałowych wobec banków (tzw. czynnik proekologiczny) w kontekście zrównoważonych inwestycji, gdy jest to uzasadnione z punktu widzenia ryzyka, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej.

Ostatnim elementem wskazanym w planie jest zwiększenie przejrzystości w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Komisja Europejska proponuje przegląd wytycznych dotyczących informacji niefinansowych, tak by podawano je zgodnie z zaleceniami powołanej przez Radę Stabilności Finansowej grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem.

Wiodące na świecie miejsce inwestycji w zielone technologie

Unia Europejska już teraz przoduje w inwestowaniu w efektywne gospodarowanie zasobami i infrastrukturę społeczną ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Co najmniej 40% inwestycji w infrastrukturę ze środków EFIS będzie dotyczyć projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów wyznaczonych w porozumieniu klimatycznym z Paryża, związanych z walką ze zmianą klimatu. Jednocześnie stworzenie warunków dla inwestorów prywatnych, by mogli realizować inwestycje w sposób zrównoważony, ma zasadnicze znaczenie w dążeniu do bardziej ekologicznej, zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym – stwierdził Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność

Natomiast Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, dodał: – Globalne inwestycje mają kluczowe znaczenie w walce ze zmianą klimatu. W rozwiązania takie jak odnawialne źródła energii i sprawność energetyczna zainwestowano już biliony euro. Porozumienie klimatyczne z Paryża stwarza ogromną szansę na inwestycje. Jak możemy ją wykorzystać? Przedstawiony dziś plan działania sprawi, że europejski sektor finansowy stanie się wiodącym na świecie miejscem inwestycji w zielone technologie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce

fot. pixabay.com

 

partner medialny