Śródlądowa delta Nidy do renaturyzacji

Śródlądowa delta Nidy do renaturyzacji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował, że Komisja Europejska (KE) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przyznały dofinansowanie na realizację proekologicznego projektu.

Wsparcie w kwocie 23 mln zł zostało udzielone na realizację projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (ZŚiNPK).

Projekt jest jednym z trzech z Polski, które otrzymają dofinansowanie z program LIFE – działającego na rzecz środowiska i klimatu.

Śródlądowa delta Nidy do renaturyzacji w ramach programu LIFE

Jak zaznacza UMWŚ, dyrektor ZŚiNPK podpisał umowę na finansowanie projektu, którego założeniem jest przywrócenie do stanu pierwotnego jedynej śródlądowej delty rzecznej w Polsce.

Podczas dedykowanej projektowi konferencji prasowej jego założenia przedstawili Adam Jarubas, marszałek województwa, Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor ZŚiNPK.

Urząd marszałkowski przypomina, że Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który jest dedykowany wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian.

Marszałek Adam Jarubas podkreślił, że spośród 41 beneficjentów z Polski, którzy wystartowali w konkursie ogłoszonym przez KE w kwietniu 2017 r. dofinansowanie na realizację zaplanowanych przedsięwzięć otrzymało tylko trzech wnioskodawców. Jednym z nich jest właśnie projekt ZŚiNPK, kryjący się pod tytułem „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Komisja Europejska dofinansowuje 60% wartości projektu, 30% stanowić będą środki NFOŚiGW, a brakującą kwotę pokryją środki własne beneficjentów. Ogólna wartość projektu ZŚiNPK oszacowana została na niemal 5,5 mln euro, czyli ponad 23 mln zł.

Mamy zacnych partnerów w tym projekcie. – Będzie realizowany wspólnie przez naszą instytucję – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – oraz Polską Akademię Nauk – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów – podkreślił Piotr Żołądek.

Celem projektu jest odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego, który stworzy warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy w rejonie wsi Umianowice, w gminie Kije. Będzie to realizowane między innymi poprzez odbudowę w Umianowicach hodowli bydła (w ramach projektu zakupione zostanie 60 sztuk bydła mięsnego), i prowadzenie wypasów krów, które od kilkudziesięciu lat na tym terenie nie były prowadzone. Co w konsekwencji doprowadziło do zarastania delty Nidy. Prowadzenie wypasu pozwoli na utrzymanie siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie i doprowadzi do renaturyzacji delty – tłumaczy dyrektor Hałatkiewicz.

Nie tylko podniesienie ekoświadomości

Jak zaznacza UMWŚ, realizacja projektu ma także pozwolić na zaktywizowanie lokalnej społeczności i podniesienie jej świadomości ekologicznej. Chodzi zwłaszcza o świadomość zagrożeń i potrzeby ochrony jednego z najcenniejszych ekosystemów Ponidzia. Projekt przewiduje także edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Powierzchnia objęta projektem wynosi ok. 400 ha, a czas realizacji projektu to 6 lat. Przedsięwzięcie ma wystartować w styczniu 2019 i trwać do końca 2024.

Działania planowane do zrealizowania w ramach projektu, to m.in.: czynna ochrona starorzeczy w obrębie „delty umianowickiej”, czynna ochrona lasów łęgowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie, a także odtworzenie murawy kserotermicznej. Projekt przewiduje także czynną ochronę bociana białego i bielika oraz ptaków trzcinowisk, turzycowisk i łąk otwartych. Ma zainicjować wypas krów, doprowadzić do reintrodukcji żółwia błotnego, a także do restytucji populacji kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego i poczwarówki jajowatej. Urząd marszałkowski wśród zaplanowanych działań wylicza jeszcze także stworzenie małej infrastruktury turystycznej (platformy obserwacyjne, czatownie, wiaty, kładki i tablice informacyjno-edukacyjne), kompleksowy monitoring siedlisk przyrodniczych i populacji zwierząt podlegających ochronie oraz realizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń, festynów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

 

reklama