remediacja

Remediacja terenów zdegradowanych

Blisko 70 mln zł pochłoną inwestycje Gminy Świętochłowice, mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego, głównie za sprawą remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina.

Chodzi też o przywrócenie jego biologicznej aktywności.

Remediacja ze wsparciem

Samorząd nie jest w tych działaniach osamotniony. Jego wysiłki wsparł w tym zakresie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekazując ponad 59 mln zł unijnego dofinansowania.

Projekt będzie realizowany przez cztery lata, począwszy od 2018 r.

Aby oczyścić zdegradowane tereny i odtworzyć biologiczną aktywność stawu Kalina, zaplanowano m.in. odcięcie wpływu zanieczyszczeń z rejonu hałdy poprzez zastosowanie ścian szczelnych wokół jej podstawy. Ponadto w ramach przedsięwzięcia usunięty zostanie osad denny i wykonana będzie bioremediacja wód zbiornika. Tym sposobem wyeliminowana zostanie możliwość wtórnego zanieczyszczenia gruntu wodami ze zbiornika.

Zadanie przewiduje też prowadzenie remediacji gruntu z zastosowaniem metod in-situ, bioremediacji i fitoremediacji. Inwestycja zakłada również nasadzenie roślin, budowę ścieżek pieszych i rowerowych oraz obiektów małej architektury, w tym elementów infrastruktury rekreacyjnej związanej z przyszłym przyrodniczym zagospodarowaniem tego terenu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW