transportu miejskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących transportu miejskiego w Małopolsce

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących transportu miejskiego.

Na jakie działania dotyczące transportu miejskiego można otrzymać dofinansowanie?

Budżet działania wynosi ponad 87 mln zł. Dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE to 85%. Według przekazanej przez UMWM informacji, wsparcie obejmować będzie projekty takie jak:

  • zakup nowego zero- lub niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich,
  • budowa, przebudowa oraz wyposażenie zaplecza technicznego służącego do obsługi i eksploatacji nisko- i zeroemisyjnego taboru autobusowego transportu publicznego,
  • budowa lub przebudowa infrastruktury do obsługi podróżnych korzystających z publicznego lub zbiorowego transportu miejskiego lub podmiejskiego lub aglomeracyjnego transportu kolejowego,
  • rozwiązania dotyczące organizacji ruchu ułatwiające sprawne i bezpieczne poruszanie się pojazdami komunikacji publicznej lub zbiorowej,
  • budowa, przebudowa lub rozbudowa infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego,
  • integracja usług transportowych, w tym cyfryzacja,
  • tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury obsługi i ładowania/tankowania pojazdów zeroemisyjnych w transporcie indywidualnym.
  • systemów miejskich wypożyczalni rowerów, stacji i systemu informatycznego do obsługi wypożyczeń,
  • innych rozwiązań z zakresu ograniczania indywidualnego ruchu zmotoryzowanego, jak np. przejścia dla pieszych, azyle dla pieszych; rozwiązania na rzecz poruszania się alternatywnymi środkami transportu (infrastruktura i rozwiązania cyfrowe wykorzystywane przez hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch bezemisyjny,
  • inwestycji i rozwiązań umożliwiających wdrożenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wnioskodawcami mogą być również związki i stowarzyszenia JST, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, a także zarządcy infrastruktury dworcowej. Jak podkreślił UMWM, wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w ust. 1.

Wnioski można składać od 13 czerwca do 30 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00. Regulamin naboru wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny