pożyczki na ochronę wód

Pożyczki na ochronę wód

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) przypomina, że prowadzi nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony wód. Formą dofinansowania jest niskooprocentowana pożyczka z możliwością umorzenia.

Jak wskazuje WFOŚiGW, celem tego zadania jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci spełnienia wymogów w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń, w tym związków biogennych (azot, fosfor) odprowadzanych do wód oraz ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.

Komu i na co pożyczki na ochronę wód?

O pożyczkę na ochronę wód ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST, pozostałe osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na porządkowaniu gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących oczyszczalni bądź podczyszczalni ścieków oraz budowę lub przebudowę istniejących sieci kanalizacyjnych. Wsparciem objęte mogą być również działania służące zagospodarowaniu osadów ściekowych, a także budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej. Przy czym Fundusz zaznacza, że za podłączenie do kanalizacji uznawany jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w budynku odbiorcy z przewodem sieci kanalizacyjnej, tj. odcinek od budynku do pierwszej studzienki na posesji lub do granicy posesji w przypadku braku studzienki. Wsparcie będzie także udzielane na budowę tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. Także zakupy samochodów lub pojazdów do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji, wozów asenizacyjnych, koparko-ładowarek wykorzystywanych w procesach technologicznych oczyszczalni ścieków mogą liczyć na wsparcie. Dofinansowaniem objęte mogą zostać również działania polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, w zakresie, który służy ochronie wód i inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony wód.

Pożyczki na ochronę wód – intensywność dofinansowania

Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia, intensywność dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Natomiast wysokość pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) wynosi do 100% różnicy między kosztami kwalifikowanymi, a wysokością dofinansowania dla projektu ze środków Unii Europejskiej. Jednak, jak zaznacza WFOŚiGW, ostateczny poziom udzielonego wsparcia jest uzależniony od warunków danego programu UE.

Fundusz informuje też, że udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek dla JST i ich związków ustalono w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym. Obowiązują tu jednak pewne zastrzeżenia. Otóż dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800, i dla powiatów o wartości wskaźnika P, również określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1% w stosunku rocznym.

Natomiast dla podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST oprocentowanie ustalono na poziomie 1 s.r.w., nie mniej niż 2% w stosunku rocznym, a dla pozostałych osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Jaki okres spłaty dla pożyczki na ochronę wód

Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki. Jedncześnie WFOŚiGW zaznacza, że w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, może okres spłaty wydłużyć do 15 lat.

Okres liczony od pierwszego dnia daty planowanego złożenia rozliczenia pierwszej transzy pożyczki do dnia planowanej spłaty pierwszej raty pożyczki, traktuje się jako karencję w spłacie rat kapitałowych pożyczki. Na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 24 miesięcy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW w Warszawie

fot. WFOŚiGW w Warszawie

reklama

reklama

reklama

reklama