Poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy

Poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy – projekt LIFE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę o dofinansowaniu strategicznego projektu pn. „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Celem Projektu Zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy – zaznacza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW).

Poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy – projekt wart 74 mln zł

Umowę na realizację prac podpisali Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie i Artur Lorkowski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, w obecności Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska oraz Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich.

Koszty całkowite projektu, którego realizacja ma ruszyć 1 stycznia 2021 r., wynoszą 74 mln zł. Będzie on prowadzony w zlewni Pilicy o powierzchni ok. 9 tys. km2, która położona jest na obszarze 93 gmin, w obrębie pięciu województw (łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego). Podejmowane w ramach projektu działania będą promowały i wzmacniały synergię pomiędzy polityką wodną, rolną i klimatyczną – wskazuje RZGW w Warszawie. Beneficjentami umowy zawartej z NFOŚiGW wraz z RZGW w Warszawie są Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i FPP Enviro.

Poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy – zdefiniowane problemy

Rozpoczynający się z początkiem nowego roku projekt został wpisany do Planu Gospodarowania Wodami, strategicznego dokumentu w polityce wodnej naszego kraju – tłumaczy PGW i dodaje, że Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią istotny element dla rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Efektywne zarzadzanie ilościowe i jakościowe zasobami wodnymi w zlewni Pilicy jest obecnie kluczowe dla adaptacji do zmian klimatycznych i rozwoju gospodarczego regionu. Niezbędne jest zatem monitorowanie dotychczas istniejących na tym obszarze wyzwań, tj. przede wszystkim postępującej eutrofizacji wód, skutkującej występowaniem intensywnych zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów. W dodatku zbudowany kilkadziesiąt lat temu zbiornik nie posiada przepławki dla ryb, co doprowadziło do znaczących zmian w ichtiofaunie całej Pilicy i rzekach dopływowych. Ponadto, zgodnie z zapisami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły jedynie 21% jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się w obrębie zlewni Pilicy zostało zakwalifikowane, jako posiadające dobry stan wód. Analizy wykonane w ramach projektu LIFE+ EKOROB wykazały, że źródłami zanieczyszczeń są działalność rolnicza i niedostateczna gospodarka ściekowa – wskazuje RZGW.

Poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy nadrzędnym celem projektu

Dlatego też nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Oczekiwane rezultaty zaplanowanego na 10 lat projektu, to m.in. zmniejszenie o 25% zakwitów sinic w zbiorniku oraz wzrost o 20% usług ekosystemowych (np. turystycznych) w zlewni Pilicy. Dzięki projektowi możliwe będzie zniwelowanie takich problemów jak niski poziom retencyjności wód oraz wysokie zapotrzebowanie na pobór wody na potrzeby m.in. akwakultury. W ramach projektu powstanie System Wspierania Decyzji, czyli efektywne narzędzie do zarządzania jakością wody w Zbiorniku Sulejów. System przyczynić się ma do zmniejszania intensywności zakwitów sinic i zapewnić trwałe bezpieczeństwo powodziowe miastu Sulejów. W czasie trwania projektu zostanie opracowana również dokumentacja projektowa i pozyskane zostaną stosowne decyzje i pozwolenia w celu likwidacji bariery migracyjnej dla organizmów wodnych. Projekt jest także gwarantem wsparcia dla 93 jednostek samorządu terytorialnego w działaniach mających ograniczyć presję komunalną związaną z nieefektywnym gospodarowaniem ściekami na obszarach wiejskich. Rolnicy otrzymają wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań proekologicznych dla zmiany praktyk rolniczych w celu ograniczenia zanieczyszczania środowiska i zwiększania retencji wód w zlewni.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Wody Polskie RZGW w Warszawie

reklama