Ponad 116 mln euro na projekty strategiczne w ramach programu LIFE

Komisja Europejska (KE) ogłosiła, że zainwestuje ponad 116 mln euro w nowe projekty strategiczne w ramach programu LIFE. Finansowanie ma pomóc w osiągnięciu celów klimatycznych i środowiskowych ośmiu dużych projektów w dziedzinie klimatu i środowiska. Projekty te będą realizowane w Belgii, Estonii, Finlandii, w Hiszpanii, Polsce i we Włoszech oraz na Słowacji. Oczekuje się, że w ramach projektów uruchomione zostaną znaczne dodatkowe środki z innych źródeł finansowania Unii Europejskiej. Mowa o pieniądzach z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych. Spodziewane jest także zaangażowanie środków z funduszy krajowych i z sektora prywatnego.

Kontynent neutralny dla klimatu

Według KE, dzięki tym projektom Europa ma szansę stać się do 2050 r. pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Ma też zyskać możliwość skutecznego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Projekty te wspierają również unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. Mają też wspomóc plan działania Unii Europejskiej (UE) dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Uwzględniają one również plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń i prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych. Przyczyniają się one również do przejścia na czystą energię.

Osiem dużych projektów w ramach programu LIFE

Projekty dofinansowane w ramach programu LIFE obejmują różne dziedziny. Z dziedziny ochrony i odbudowy przyrody, w Belgii, partnerzy skupieni w B4B LIFE poszerzą obszary chronione. Poprawią oni też połączenia między nimi i opracują plany działania dotyczące krytycznych siedlisk i gatunków w całym kraju. Z kolei zespół Wetlands Green LIFE przyczyni się do realizacji polityki UE w zakresie ochrony przyrody w Polsce. Nacisk zostanie położony na bagna, torfowiska i tereny podmokłe na różnych obszarach Natura 2000. Oba projekty wspierają również wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej – zaznaczyła KE.

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu LIFE dotyczą także jakości wody i gospodarki wodnej. W tym zakresie LIFE Living Rivers na Słowacji przyczyni się do utrzymania jakości wody. Zapewni też ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków rodzimych oraz będzie promować zrównoważone zarządzanie leśnictwem i rybołówstwem. Projekt przyczyni się do wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej UE i dyrektywy siedliskowej.

Zespół odpowiedzialny za PlastLIFE pomoże w realizacji planu działania w dziedzinie tworzyw sztucznych dla Finlandii. Działania obejmą ograniczenie ilości odpadów, w tym z tworzyw sztucznych. Mają też doprowadzić do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych oraz pobudzić recykling.

Przystosowanie do zmian klimatu i ich łagodzenie w ramach programu LIFE

Przystosowanie się do zmian klimatu, to dziedzina, w której aktywność podejmuje zespół projektowy LIFE-SIP AdaptEs w Estonii. Przez swoje działania zwiększy zdolności tego kraju we wspomnianym zakresie. Ma to osiągnąć poprzez pomoc w realizacji „Planu rozwoju w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”. Natomiast w Hiszpanii, zespół odpowiedzialny za projekt LIFE eCOadapt50 zwiększy świadomość w zakresie przystosowania się do zmian klimatu. Cel ma zostać osiągnięty przez zaangażowanie rządów i przedsiębiorstw w lokalne strategie przystosowania się do zmian klimatu. Partnerzy projektu LIFE Climax PO we Włoszech przetestują przyjazną dla klimatu gospodarkę wodną w skali dorzecza. Usprawnią też zarządzanie zasobami wodnymi.

Łagodzenie zmian klimatu to kolejny obszar aktywności podejmowanej w ramach programu LIFE. W tej dziedzinie zespół LIFE AFTER COAL PL pomoże w realizacji polskiej „Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. W projekcie tym, w sposób szczególny uwzględnia się sektory użyteczności publicznej i transportu.

Na podstawie Nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu