nowe projekty LIFE

Ponad 100 mln euro na nowe projekty LIFE

Komisja Europejska (KE) ogłosiła wczoraj (17 lutego 2020 r.), że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycje w najnowsze projekty w ramach Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Według KE, finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynić się mają do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i Hiszpanii.

Unia Europejka przeznaczy ponad 100 mln euro na nowe projekty LIFE na rzecz zielonej Europy neutralnej dla klimatu

Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę jakości życia i dobrobytu naszych obywateli, a jednocześnie ma chronić przyrodę i klimat. Projekty programu LIFE od lat odgrywają ważną rolę i wywierają ogromny wpływ w regionach, w których są realizowane. Ogłoszona dzisiaj inwestycja w wysokości 100 mln euro pomoże chronić cenne siedliska przyrodnicze, zapewnić czystość powietrza oraz zmniejszyć zanieczyszczenie w wielu jeziorach i rzekach Europy – skomentował Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

Program LIFE – projekty zintegrowane w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu

Jednocześnie KE podkreśliła, że projekty zintegrowane podnoszą jakość życia obywateli, ponieważ pomagają państwom członkowskim przestrzegać przepisów unijnych w sześciu dziedzinach, takich jak: przyroda, woda, powietrze, odpady, łagodzenie zmian klimatu oraz przystosowanie się do zmian klimatu. Projekty mają gwarantować, by wdrażanie przepisów w zakresie środowiska i klimatu przebiegało w sposób skoordynowany i na dużą skalę terytorialną, a zarazem pozwolić na uzyskanie finansowania z innych źródeł unijnych, od podmiotów krajowych i regionalnych oraz inwestorów prywatnych.

Dzięki projektom zintegrowanym programu LIFE władze państw członkowskich mogą wprowadzić odczuwalne zmiany w środowisku i życiu obywateli. Projekty pomogą państwom członkowskim chronić przyrodę, poprawić jakość powietrza i wody oraz tworzyć bardziej zieloną gospodarkę. Pozwoli to zwiększyć naszą odporność na zmianę klimatu. Inwestycja w ramach programu LIFE powinna zapewnić ponad 6,5 mld euro środków dodatkowych, ponieważ państwa członkowskie mogą tu również wykorzystać inne unijne źródła finansowania, w tym fundusze rolne, regionalne i strukturalne czy program Horyzont 2020, a także środki krajowe oraz inwestycje sektora prywatnego – dodał Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Według KE, te duże projekty przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz planu, by Europa do 2050 r. stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. Pomogą one odtworzyć i chronić ważne ekosystemy i gatunki, przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, podnieść jakość powietrza i wody, rozwinąć zrównoważone finansowanie oraz zwiększyć odporność na zmianę klimatu w Europie.

Ponad 100 mln euro na nowe projekty LIFE na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i Hiszpanii

Projekty zintegrowane, które będą realizowane w Estonii, Irlandii i na Cyprze pomogą chronić przyrodę europejską oraz poprawić zarządzanie unijną siecią obszarów chronionych Natura 2000. Projekty te mają przynieść korzyści wielu ważnym siedliskom i gatunkom, takim jak lasy, grunty rolne, użytki zielone, obszary przybrzeżne, torfowiska i owady zapylające – wylicza KE i dodaje, że ww. siedliska stanowią również cenne „pochłaniacze” dwutlenku węgla.

Realizowany w Grecji projekt na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich ponownego wykorzystywania ma natomiast pozwolić na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska. Opracowanie nowych wskaźników i norm dotyczących odpadów ma pomóc w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Finansowanie z programu LIFE pomoże Słowacji w przestrzeganiu dyrektyw Unii Europejskiej (UE) dotyczących jakości powietrza, co powinno zmniejszyć narażenie ludności na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Korzyści z tego odniosą również sąsiadujące z tym państwem Czechy, gdzie występują podobne problemy z jakością powietrza – zaznacza KE.

Z kolei projekty zintegrowane realizowane w dorzeczach mają pozwolić chronić i podnieść jakość wody w rzekach i jeziorach w Irlandii i na Łotwie. Dzięki temu te państwa będą mogły wypełnić swoje obowiązki określone w unijnej dyrektywie ramowej wodnej – przekonuje KE.

Wsparcie finansowe z programu LIFE będzie również wspierać większą odporność na zmiany klimatu. Projekty przyczynią się do tego, by kwestię przystosowania się do zmian klimatu uwzględniano w planowaniu przestrzennym i innych obszarach polityki w Hiszpanii. Ponadto – jak wskazuje KE – wniosą wkład do budowania potencjału Francji w zakresie przystosowania się do zmian klimatu dzięki rozwiązaniom opartym na zasobach przyrody.

We Francji realizowany będzie jeszcze inny projekt zintegrowany, który ma pozwolić uzupełnić znaczące braki w wiedzy w tej dziedzinie oraz pomóc włączyć zielone produkty finansowe w główny nurt działań. Opisy wszystkich dziesięciu projektów znajdują się na dedykowanej stronie internetowej.

Program LIFE – instrument finansowy UE

Przy okazji KE przypomina, że Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu, który istnieje od 1992 r. Umożliwił on dofinansowanie ponad 5400 projektów w UE i w państwach trzecich. Aktualnie trwa realizacja ok. 1100 kolejnych projektów. Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro. Projekty zintegrowane LIFE wprowadzono w 2014 r., aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu najważniejszych unijnych przepisów w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i klimatu. W kolejnym długoterminowym budżecie unijnym na lata 2021–2027 KE proponuje zwiększenie środków na program LIFE o prawie 60%.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny