efektywność energetyczna

Obligacje podporządkowane i efektywność energetyczna

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zainwestował 70 mln zł w obligacje Banku Pekao. Odbyło się to w ramach przeprowadzonej przez Pekao emisji obligacji podporządkowanych. Łączna wartość obligacji wynosi 350 mln zł. Bank Pekao zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150% wartości inwestycji EBOiR w finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną.

EBOiR i Pekao oraz efektywność energetyczna

To druga w ostatnim czasie tego rodzaju inwestycja EBOiR w papiery Tier II Pekao, oparta o umowę ramową pomiędzy obydwiema instytucjami. W październiku 2018 r. EBOiR wyłożył na obligacje Pekao 138,5 mln zł.

Inwestycję EBOiR odbieramy jako wyraz zaufania dla naszego banku jako stabilnej instytucji, której zależy na finansowaniu przedsięwzięć wdrażających najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym służące poprawie efektywności energetycznej. Liczymy na współpracę z EBOiR przy kolejnych projektach w przyszłości – powiedział Tomasz Styczyński, Wwceprezes Banku Pekao.

Równowartość 150% inwestycji EBOiR ma trafić na projekty skutkujące znaczną oszczędnością energii oraz na certyfikowane projekty komercyjne i mieszkaniowe zgodne z polityką Green Economy Transition tej międzynarodowej instytucji.

Z przyjemnością wzięliśmy udział w tej emisji obligacji podporządkowanych, które wiążą się ze zobowiązaniem do finansowania projektów wspierających efektywność energetyczną. Idealnie łączy to dwa priorytetowe obszary działalności EBOiR: wparcie dla rozwoju rynku kapitałowego oraz zielonej gospodarki. Nasza współpraca z silnymi partnerami, takimi jak Bank Pekao, stanowi znaczący krok w kierunku realizacji tych celów – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny EBOiR na Europę Centralną.

W maju Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M, powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu proc. Są to obligacje z 12-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi Pekao prawo do wcześniejszego wykupu w ciągu 7 lat od emisji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Bank Pekao

fot. sozosfera.pl