Nowy program LIFE

Nowy program LIFE ze wstępnym porozumieniem

Komisja Europejska (KE) informuje, że z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE. Chodzi o zwiększenie finansowania programu w ramach kolejnego długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Jak zaznacza KE, celem finansowania będzie ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmiany klimatu, wspieranie przejścia na czystą energię, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE). Będzie to jedno z narzędzi, dzięki którym Unia Europejska (UE) będzie mogła zrealizować swoje cele w dziedzinie klimatu i dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Programu działań na rzecz środowiska i klimatu

Komisja podkreśla, że aby zapewnić Europejczykom lepszą jakość życia i inwestować w bardziej zrównoważoną przyszłość, podejmuje bezprecedensowe działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Polegają one na zwiększeniu finansowania programu LIFE i włączenie działań w dziedzinie klimatu do wszystkich głównych programów finansowanych przez UE. Takie działanie ma pomóc Europie wywiązać się ze zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego. Ma również pozwolić na realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które są odpowiedzią na najważniejsze wyzwania naszego stulecia. Osiągnięte przedwczoraj porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę – zaznacza KE.

Codziennie obserwujemy, jak setki tysięcy młodych Europejczyków bierze udział w marszach na rzecz przyszłości naszej planety. Oczekują od nas coraz więcej. Dzięki większemu finansowaniu możemy lepiej odpowiedzieć na podnoszone kwestie, przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszyć nasz negatywny wpływ na przyrodę i różnorodność biologiczną – powiedział Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Oprócz własnych bezpośrednich działań program LIFE przejmie również rolę katalizatora dla innych funduszy – zaznacza KE.

Wzmocniony program LIFE odegra istotną rolę w rozwijaniu inwestycji w działania na rzecz klimatu i zrównoważonej energii w całej Europie. Poprzez stałe wspieranie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej program LIFE będzie również w dalszym ciągu pomagać UE w realizowaniu celów i wypełnianiu zobowiązań klimatycznych wynikających z porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ – dodał Miguel Arias Cañete, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii.

LIFE należy do programów finansowania UE, w przypadku których KE proponuje największy proporcjonalnie wzrost budżetu na lata 2021–2027. Jednocześnie KE podniosła poprzeczkę, proponując, aby co najmniej 25% wydatków we wszystkich programach UE przyczyniało się do realizacji celów w dziedzinie klimatu.

Główne elementy nowego programu LIFE

Wśród głównych celów nowego programu LIFE KE, wskazuje dalsze wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz łagodzenia zmiany klimatu. Cel ten obejmuje finansowanie realizacji priorytetowych celów politycznych zgodnie ze strategiczną długoterminową wizją UE dotyczącą dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

W ramach działań wspierane będą: przejście na GOZ, ochrona i poprawa jakości powietrza i wody w UE, wdrażanie ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r. oraz wywiązywanie się z zobowiązań UE wynikających z Porozumienia Paryskiego.

Kolejnym aspektem nowego LIFE-u będzie większy nacisk na wspieranie przejścia na czystą energię. Przygotowany zostanie nowy specjalny podprogram, który będzie miał stymulować inwestycje i działania w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów i regionów europejskich pozostających w tyle pod względem przechodzenia na czystą energię.

Nowa odsłona programu LIFE zakłada także położenie większego nacisku na ochronę przyrody i bioróżnorodności. Stąd też wprowadzone będą nowe „strategiczne projekty ochrony przyrody” we wszystkich państwach członkowskich. Będą one miały pomóc włączyć cele polityki w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej do innych obszarów polityki i programów finansowania. Chodzi o obszary dotyczące np. rolnictwa czy rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki temu KE chce zapewnić bardziej spójne podejście w różnych sektorach.

Nowy LIFE ma zapewnić proste i elastyczne podejście, ukierunkowane przede wszystkim na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod reagowania na wyzwania związane ze środowiskiem przyrodniczym i klimatem.

Nowy program LIFE – kolejne kroki

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Aspekty budżetowe i powiązane przepisy horyzontalne programu LIFE są uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE – zaznacza KE.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE został zapoczątkowany w 1992 r. Jest on jedną z pionierskich inicjatyw w zakresie unijnego finansowania polityki dotyczącej środowiska i klimatu. Program sfinansował ponad 4,6 tys. projektów w całej UE i w państwach trzecich. W jego ramach uruchomiono prawie 10 mld euro, a ponad 4,3 mld euro przeznaczono na ochronę środowiska i działania na rzecz klimatu. Aktualnie trwający program LIFE rozpoczął się w 2014 r. i potrwa do 2020 r., a jego budżet wynosi 3,4 mld euro.

Program LIFE odegrał znaczącą rolę we wdrażaniu najważniejszych aktów prawnych UE dotyczących ochrony środowiska, takich jak dyrektywy siedliskowa i ptasia. Wniosek dotyczący nowego programu na lata 2021–2027 opiera się na wynikach śródokresowej oceny obecnego programu oraz na ocenie skutków – wskazuje KE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny