Wydłużone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

NFOŚiGW: wydłużone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programach z obszaru poprawy jakości powietrza

Do 18 grudnia przyszłego roku zostało wydłużone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z programów: „Polska Geotermia Plus”, „Energia Plus” i „Ciepłownictwo powiatowe” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i dodał, że o wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1 oraz działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) można się starać do 20 grudnia 2020 r.

To – jak zaznacza NFOŚiGW – dodatkowa szansa dla wszystkich przedsiębiorców, którzy przygotowują się do ekoinwestycji, a nie zdążyli jeszcze z dokumentacją dla tych przedsięwzięć.

Wydłużone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Polska Geotermia Plus”

Celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej, opartej na źródle geotermalnym, ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, lub modernizacja bądź rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną. Do tej grupy inwestycji należy także wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego, z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Z kolei fakultatywne inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach tego programu to np. modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) i wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowania. Pierwsza z nich to dotacje w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych lub do 50% w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię Organic Rankine Cycle (ORC). Warto zwrócić uwagę, że w układach ORC przy produkcji energii zamiast wody/pary wodnej wykorzystuje się inny, organiczny czynnik roboczy, który ulega odparowaniu w niższych temperaturach, stąd możliwość wykorzystania ciepła o niskich parametrach, np. odpadowego z innych procesów lub energii wód geotermalnych. Druga forma wsparcia to pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

„Energia Plus” także z wydłużonym terminem aplikowania

Aż 4 mld zł zarezerwowano w programie „Energia Plus”, który wspiera przedsięwzięcia z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – wskazuje NFOŚiGW. Chodzi o emisje związane zarówno ze źródłami spalania paliw, jak i z pozostałą działalnością przemysłową. Ponadto można tu uzyskać wsparcie na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, poprawę efektywności energetycznej, nowę źródła ciepła i energii elektrycznej, a także na modernizację/rozbudowę sieci ciepłowniczych oraz energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Według NFOŚiGW, zakres, forma oraz zasady finansowania zostały zróżnicowane i dostosowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć oraz realnych warunków i potrzeb rynku.

Pożyczki preferencyjne udzielane będą w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2% w skali roku). Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki, do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszania zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczania lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego ”, a co najmniej 30% strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywane jest na cele komunalno-bytowe).

Pożyczki na zasadach rynkowych to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko.

Z kolei wsparcie bezzwrotne, czyli dotacje, oferowane jest wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnych), a poziom dotacji może wynieść do 50%.

„Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” i wydłużone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie

Program „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż” ma charakter pilotażowy i skierowany jest do przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%). W tym przypadku wnioskodawcy mogą starać się o: dotacje (do 30%), pożyczki preferencyjne (od 1 do 300 mln zł na 20 lat, z możliwością umorzenia) oraz pożyczki komercyjne (na zasadach rynkowych). Budżet programu to 500 mln zł (dotacje 150 mln zł, pożyczki 350 mln zł).

Zakres wsparcia obejmuje możliwość dofinansowania przedsięwzięć skupiających się na: ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery; zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych; poprawie efektywności energetycznej; nowych źródłach ciepła i energii elektrycznej; modernizacji/rozbudowie sieci ciepłowniczych oraz energetycznym wykorzystaniu zasobów geotermalnych.

Wysokość dotacji co do zasady wynosi do 30%, a w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (w ramach ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnych) poziom dotacji może wynieść do 50%. W sytuacji pozyskania dotacji finansowanie w formie pożyczki jest obligatoryjne i stanowi uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Pożyczki preferencyjne udzielane będą od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2% w skali roku). Pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 5 mln zł). Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Pożyczki na zasadach rynkowych to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko.

Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ

Celem tego programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez wsparcie inwestycji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, a kwota alokacji wynosi do 681 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

Wsparcie przewidziano na przedsięwzięcia finansowane już z unijnych poddziałań/działań: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama