Czyste powietrze

NFOŚiGW i czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł, efekty kilkudziesięciu programów priorytetowych i perspektywy kolejnych, będących w przygotowaniu, a także unijne wsparcie przedsięwzięć antysmogowych – to główne tematy konferencji prasowej Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Odbyła się ona wczoraj (23 października) na targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

Czyste powietrze tematem konferencji prasowej NFOŚiGW

Spotkanie z mediami pod hasłem „Nowe wyzwania NFOŚiGW w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w ochronie powietrza” otworzył prof. Roman Niżnikowski, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW, przypominając, że Narodowy Fundusz to instytucja, która konsekwentnie od niemal 30 lat, we współpracy z wojewódzkimi funduszami i Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wspiera inwestycje proekologiczne w całej Polsce.

30 tys. proekologicznych inwestycji

Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW zwrócił uwagę, że na przestrzeni owych niespełna 30 lat zawarto już ponad 30 tys. umów. Dzięki nim m.in. polska gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje w obszarze zagospodarowywania odpadów oraz ochrony powietrza i klimatu z roku na rok nabierały rozmachu i dzisiaj można mówić o imponujących efektach podejmowanych inicjatyw. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował budowę lub modernizację ponad 1600 oczyszczalni ścieków oraz 83 tys. km kanalizacji, a także budowę siedmiu spalarni odpadów o wydajności 1,1 mln ton na rok. Wspierał także zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) na poziomie 5,4 mln ton rocznie.

Jak zaznaczono podczas konferencji, dzięki udzielonemu dofinansowaniu, udało się także zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery (np. emisję CO2 ograniczono o blisko 15 mln ton na rok) oraz zwiększyć efektywność energetyczną w ponad 4 tys. budynków użyteczności publicznej, które poddano termomodernizacji. To rezultat rozdysponowanych przez te lata za pośrednictwem NFOŚiGW dotacji i preferencyjnych pożyczek z unijnych i krajowych środków. Obecnie, dzięki zaangażowanym funduszom z Unii Europejskiej, w Polsce jest realizowanych ponad 4 tys. kontaktów budowlanych.

Prezes Kujda w podsumowaniu swojego wystąpienia wymienił cztery strategiczne wyzwania, z którymi mierzy się obecnie Narodowy Fundusz. Są to: pełne wykorzystanie unijnych pieniędzy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), wykonanie założeń programu „Czyste Powietrze”, przygotowanie działań dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego dysponentem będzie NFOŚiGW oraz udział w pracach nad nową perspektywą unijną POIiŚ, która rozpocznie się w 2021 r.

7,5 tys. wniosków w programie Czyste Powietrze

Kolejne było wystąpienie Anny Król, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, które poświęcone było aktywności Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony powietrza. To zagadnienie w ostatnim czasie szczególnie zajmuje opinię publiczną, która jest coraz bardziej świadoma zagrożeń i wpływu na zdrowie złej jakości powietrza. Na horyzoncie rysują się już pierwsze rezultaty ogłoszonego w połowie września 2018 r. programu NFOŚiGW „Czyste Powietrze”. Warto dodać, że program ten jest wdrażany we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz BOŚ-em.

O tym współdziałaniu na konferencji mówili również Bogusław Białowąs, prezes Zarządu BOŚ oraz Ireneusz Stachowiak, przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW.

Przez miesiąc złożonych zostało 7,5 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Zarejestrowanych zostało także ponad 47 tys. kont potencjalnych beneficjentów programu. W tym czasie w gminach przeprowadzono ok. 2,4 tys. spotkań informacyjno-edukacyjnych w gminach i 65 tys. konsultacji w punktach obsługi klienta.

Otwarcie na „Polskę powiatową”

Z kolei Artur Michalski, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, zaakcentował podczas konferencji, że po latach inwestowania w wielkie projekty, przygotowane zostały wstępne założenia pilotażowych programów skierowanych do „Polski powiatowej”. Dotyczą one ciepłownictwa oraz samowystarczalności energetycznej. W pierwszym przypadku Narodowy Fundusz rozważa dotacje dla przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe (co najmniej 30% strumienia wytwarzanego ciepła), których większościowym udziałowcem (min. 70%) jest jednostka samorządu terytorialnego przy dodatkowym ograniczeniu mocy cieplnej zamówionej na maksymalnie 50 MW. Drugi program ma dotyczyć wsparcia obejmującego gminy, wykorzystujące wytworzoną energię na potrzeby własne lokalnych społeczności i charakteryzujących się największym poziomem ubóstwa energetycznego. Co więcej, uczestnicy spotkania dowiedzieli się o planowanych konsultacjach nowego programu NFOŚiGW, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki przez wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju potencjału rozwoju start-up’ów i przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty. Dotyczy to takich technologii, które np. opierają się na wykorzystaniu grafenu.

Czyste i zielone miasta dzięki NFOŚiGW

O działaniach w sferze gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprawie jakości życia w miastach mówił natomiast Dominik Bąk, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW. Przedsięwzięcia w tych obszarach również mają wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Narodowy Fundusz dofinansował projekty, których efektami są m.in. budowa lub modernizacja siedmiu zakładów zagospodarowywania odpadów o łącznej wydajności ponad 326 tys. Mg rocznie, 47 wspartych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ach) i 4,7 mln osób objętych tego typu systemem, a także 154 projekty dotyczące zieleni miejskiej, obejmujące 176 ha powierzchni zrekultywowanych gruntów oraz ponad 700 ha dodatkowego obszaru czynnego biologicznie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW

 

reklama