Odtworzenie ciągłości ekologicznej

NFOŚiGW dofinansuje odtworzenie ciągłości ekologicznej na odcinkach rzek

Wielokilometrowe korytarze ekologiczne w dorzeczu Wisły (na obszarze Regionu Wodnego Górnej Wisły Zachodniej) zostaną odtworzone w ramach inicjatywy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycja otrzyma wsparcie finansowe ze środków europejskich, a zasilone zostanie także dotacją celową z budżetu państwa.

Odtworzenie ciągłości ekologicznej na odcinkach Wisły, Soły i Skawy ze wsparciem finansowym

Udostępnienie funduszy z Unii Europejskiej potwierdziła umowa, która została podpisana 22 sierpnia br. w Oświęcimiu, a podpisy pod dokumentami złożyli Marek Ryszka, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW i Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt będzie kosztował ponad 44,3 mln zł, przy czym przekazana przez NFOŚiGW dotacja ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie 37,7 mln zł. Dodatkowy grant z budżetu państwa sięgnie niemal 6,7 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dorzeczu Wisły oraz w dolnych sektorach Soły i Skawy na terenie województwa małopolskiego, w granicach powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego – informuje NFOŚiGW.

Jak wskazuje Fundusz, celem projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód na odcinkach trzech rzek: Wisły, Soły i Skawy o łącznej długości 87,7 km. Prace mają przywrócić spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz odtworzyć historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z Sołą i Skawą. Beneficjent zaplanował udrożnienie dziewięć barier hydrotechnicznych zlokalizowanych na odcinku Wisły – pomiędzy ujściem Soły i Skawy, na części Skawy – od zapory Świnna Poręba do jej ujścia oraz na fragmencie Soły – od zapory w Czańcu do ujścia. Przewidziana w projekcie budowa tzw. przepławek pozwoli na swobodne migracje wodnych organizmów żywych, w tym różnych gatunków ryb słodkowodnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma potrwać do końca 2019 r. Prace budowlane będą natomiast prowadzone od początku 2020 r. do końca 2022 r.

Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.1 II osi priorytetowej POIiŚ „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Jest ono wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama