Nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zaprezentował informację sygnalną pt. „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2018 r.”. Wynika z niej, że w 2018 r. nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska wyniosły ok. 10,4 mld zł (przy 6,8 mld zł w 2017 r.), a na gospodarkę wodną – ok. 2,5 mld zł (2,1 mld zł w 2017 r.). W 2018 r. nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,49% i 0,12% produktu krajowego brutto (PKB), a w roku 2017 było to odpowiednio 0,34% i 0,10%.

Jak zaznacza GUS, w nakładach na środki trwałe służące ochronie środowiska największy udział miały przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności były gminy i jednostki budżetowe. Gdy zaś chodzi o wydatki na gospodarkę wodną, na pierwszy miejscu pod kątem nakładów również były przedsiębiorstwa, jednak gminy zostały w tym zakresie wyprzedzone przez jednostki budżetowe.

Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w woj. śląskim (14,4% ogółu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska), woj. mazowieckim (14,2%) oraz wielkopolskim (8,3%). Najniższe wydatki odnotowano natomiast w woj. warmińsko-mazurskim (1,8%), woj. lubuskim (2,1%) i opolskim (2,6%) – wylicza GUS.

Z kolei w gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w woj.. dolnośląskim (17,7%), śląskim (16,9%) i mazowieckim (13,7%), a najmniejsze w woj. lubuskim (1,8%) oraz warmińsko-mazurskim (2,2%).

Nakłady na ochronę środowiska w 2018 r.

Nakłady na środki ochronę środowiska w ujęciu GUS-owskim obejmują dziewięć dziedzin. Są to: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; gospodarka ściekowa i ochrona wód; gospodarka odpadami, a także ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz ochrona wód podziemnych i powierzchniowych. W dalszej kolejności kategoria ta obejmuje zmniejszenie hałasu i wibracji; ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu; ochronę przed promieniowaniem jonizującym, a także działalność badawczo-rozwojową oraz pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska (głównie administracja i zarządzanie środowiskiem, edukacja i szkolenia).

W strukturze nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2018 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 52,3% i 28,3%. Pozostałe 19,4% nakładów to odpowiednio środki przekazane na gospodarkę odpadami (6,9%), ochronę bioróżnorodności i krajobrazu (1,4%), na zmniejszenie hałasu i wibracji (1%) i na ochronę gleb i wód podziemnych i powierzchniowych (0,5%). Natomiast na działalność badawczo-rozwojową przeznaczono 0,1% nakładów na środki trwałe w dziedzinie ochrony środowiska, a pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska wsparto wydatkami na poziomie 9,6%.

Przede wszystkich gospodarka ściekami i ochrona powietrza

Jak wskazuje GUS, w 2018 r. nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wyniosły 5,4 mld zł. Największe wydatki na ten cel poniesiono w woj. mazowieckim (14,7%), a następnie w wielkopolskim (12,3%) i śląskim (9,8%). Z kolei najniższe wydatki w tym obszarze poczynione zostały w woj. warmińsko-mazurskim (2,2%), lubuskim (2,3%) oraz opolskim (2,7%).

Wydatki na środki trwałe służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu wyniosły 2,9 mld zł, a największe nakłady w tym zakresie poniesiono w woj. śląskim (18%), mazowieckim (17,5%) i lubelskim (12,3%), a najmniejsze w świętokrzyskim (0,9%), lubuskim (1,4%) oraz podlaskim (1,7%). Warto przy tym zwrócić uwagę, że największą część nakładów na ochronę powietrza i klimatu stanowiły wydatki na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom (50,1%), w tym niekonwencjonalne źródła energii (19,1%) i nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni (17,2%) oraz na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń (47,9% ogółu wydatków). Najwyższe nakłady na urządzenia do zapobiegania zanieczyszczeniom GUS odnotował w woj. lubelskim (338 mln zł) oraz śląskim (254 mln zł), a na urządzenia do redukcji zanieczyszczeń w woj. zachodniopomorskim (308 mln zł), mazowieckim (278 mln zł) oraz śląskim (273 mln zł).

Z kolei nakłady na niekonwencjonalne źródła energii najwyższe były w woj. lubelskim (299 mln zł) i łódzkim (43 mln zł), a wydatki na nowe techniki i technologie spalania paliw wraz z modernizacją kotłowni i ciepłowni w woj. mazowieckim (178 mln zł) i małopolskim (87 mln zł).

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że nakłady na gospodarkę odpadami wyniosły 0,7 mld zł, a na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,1 mld zł.

Nakłady na gospodarkę wodną

Według GUS, do związanych z gospodarką wodną zalicza się inwestycje w ujęcia i doprowadzenie wody (łącznie z wodną siecią magistralną i rozdzielczą oraz budową laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody). W tej grupie inwestycji mieści się także budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody (SUW), budowa zbiorników wodnych (poza zbiornikami przeciwpożarowymi i wyrównania dobowego), a także stopni wodnych, żeglugowych i energetycznych oraz śluz i jazów. Nakłady na gospodarkę wodną obejmują także środki na regulację i zabudowę rzek i potoków górskich, budowę obwałowań przeciwpowodziowych oraz budowę stacji pomp na zawalach i obszarach depresyjnych.

W 2018 r. kwota nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła ok. 2,5 mld zł. Główny strumień nakładów skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej wodę pitną. Inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody stanowiły 54,8% wszystkich nakładów w gospodarce wodnej – wskazuje GUS.

Największe nakłady na ujęcia i doprowadzenia wody poniesiono w woj. mazowieckim (228 mln zł) i śląskim (178 mln zł). Natomiast na zbiorniki i stopnie wodne w woj. śląskim (210 mln zł) oraz dolnośląskim (202 mln zł). z kolei na budowę i modernizację SUW-ów najwięcej środków przeznaczono w woj. mazowieckim (108 mln zł).

Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną i ich efekty rzeczowe

W wyniku realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska w 2018 r. do użytku oddano 50 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 57 tys. m3/dobę. W liczbie tej mieściło się 46 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 53 tys. m3/dobę. Do eksploatacji przekazano także 3,7 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

W 2018 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności wynoszącej ok. 546 tys. ton odpadów na rok, przy czym ok. 60% z tego stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie.

W 2018 r. do użytku oddano urządzenia do zaopatrzenia w wodę o łącznej wydajności ok. 107 tys. m3/dobę, a wydajność nowo oddanych ujęć wodnych wyniosła ok. 55 tys. m3/dobę, zaś wydajność SUW-ów to 51 tys. m3/dobę. Wybudowano także trzy zbiorniki wodne o łącznej pojemności całkowitej ok. 0,6 mln m3. Ponadto powstało 3,2 tys. km sieci wodociągowej oraz wybudowano lub zmodernizowano ok. 43 km obwałowań przeciwpowodziowych.

Na podstawie stat.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama