Projekty LIFE z podpisanymi umowami

Największe w historii polskie projekty LIFE z podpisanymi umowami

Program LIFE jest instrumentem finansowym, który w szczególny sposób wpisuje się w cele Ministra Klimatu i Środowiska, ponieważ wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym cennej sieci Natura 2000 – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, podczas uroczystości podpisania dwóch umów o dofinansowanie zintegrowanych projektów LIFE.

Warte ok. 144 mln zł projekty LIFE z podpisanymi umowami

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w spotkaniu – poza ministrem – udział wzięli: Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW, Witold Kozłowski, marszałek i Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego oraz Robert Bylica, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW) i Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (PGW) w Warszawie.

To wielki sukces Małopolski oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, których projekty o wartości ok. 144 mln zł uzyskały wsparcie w wysokości 95 proc. finansowania ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To największe projekty zintegrowane LIFE dotychczas wdrażane w Polsce. Ich celem jest ukierunkowanie kolejnych setek milionów złotych na działania na rzecz klimatu i gospodarki wodnej – podkreślił wiceprezes Lorkowski.

Spotkanie odbyło się w formie konferencji on-line, w trakcie której zaprezentowano szczegółowe działania, które będą realizowane w ramach projektów LIFE pn.: „LIFE EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” i „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”.

Projekty LIFE – krótka charakterystyka

Jak wskazuje NFOŚiGW, wieloletni projekt „LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: implementację Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych i tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów i spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. Wartość inwestycji to ponad 70 mln zł (w tym dofinansowanie z Komisji Europejskiej – ponad 9,8 mln euro, ponad 24,6 mln zł z NFOŚiGW i ponad 3,5 mln zł wkładu własnego).

Z kolei celem drugiego polskiego projektu zintegrowanego pn. „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030) jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 74 mln zł (dofinansowanie z Komisji Europejskiej wynosi prawie 9,8 mln euro, ponad 25 mln zł z NFOŚiGW i ponad 5,8 mln zł wkładu własnego).

Projekty LIFE z podpisanymi umowami mają zmobilizować dodatkowe finansowanie

Jak zaznacza NFOŚiGW, projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych. Przewiduje się, że realizacja projektu Małopolski ukierunkuje finansowanie działań proklimatycznych w tym regionie w wysokości 1100 mln zł. natomiast projekt RZGW w Warszawie powinien dodatkowo zmobilizować finansowanie w wysokości 175 mln zł na ochronę dorzecza środkowej Wisły.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama