Modernizacja sieci ciepłowniczych

Modernizacja sieci ciepłowniczych z unijnym wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że przekazał ponad 123 mln zł na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Polsce. Udostępnione beneficjentom środki pochodzą z Funduszu Spójności.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) pieniądze zostaną przekazane zakładom energetyki cieplnej w 15 miejscowościach w całej Polsce na rozbudowę i modernizację magistrali ciepłowniczych. Unowocześnienie infrastruktury przesyłowej dotyczy zarówno aparatury centralnego regulowania źródła ciepła, jak i węzłów cieplnych użytkowników.

Nowoczesne systemy dystrybucji ciepła zapobiegają stratom przesyłowym i pozwalają inteligentnie zarządzać przekazywaniem energii do odbiorców, również poza sezonem grzewczym. Sprawna infrastruktura grzewcza stanowi zatem gwarancję niezawodnych dostaw ciepła, a jednocześnie skutkuje utrzymaniem „przyjaznych” cen dla klientów. Inwestycje w sieci ciepłownicze oznaczają także duże korzyści środowiskowe, gdyż dzięki nim spada zużycie energii pierwotnej. W ślad za tym następuje redukcja emisji do atmosfery gazów cieplarnianych, szkodliwych związków chemicznych oraz pyłów. Przekazane dotacje, to wg NFOŚiGW, istotny krok na drodze do osiągnięcia przez Polskę tzw. neutralności klimatycznej. Oznacza to zrównanie poziomu emisji CO2 z poziomem jego pochłaniania – tłumaczy Fundusz.

Ostatnio zostało podpisanych kilkanaście umów potwierdzających przekazanie przez NFOŚiGW dotacji ze środków europejskich w kwocie 96,8 mln zł. Zaprocentują one przebudową i rozbudową infrastruktury ciepłowniczej w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu (trzy umowy), Płocku, Białymstoku, Kędzierzynie-Koźlu, Opolu, Puławach, Gdyni, Nidzicy i Płońsku. Dofinansowanie projektów umożliwia działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach I osi POIiŚ. Wszystkie wspomniane umowy ze strony NFOŚiGW podpisał Artur Michalski, wiceprezes tej instytucji.

10,5 mln zł na projekt w Warszawie

Dotacja w wysokości 10,5 mln zł została przyznana na projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej Miasta Stołecznego Warszawa w celu ograniczenia dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – etap III”. Ze strony beneficjenta umowę podpisał Tomasz Bańkowski, pełnomocnik Zarządu. ds. inwestycji dofinansowywanych ze środków pomocowych Veolia Energia Warszawa. Przedsięwzięcie umożliwi modernizację ponad 8 km sieci ciepłowniczej w Warszawie i potrwa do końca 2022 r. Szacowany w wyniku realizacji projektu spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 1997 tony równoważnika CO2/rok.

3 km sieci ciepłowniczej

Na projekt pn. „Przyłączenie budynków z indywidualnymi źródłami węglowymi oraz mieszanymi na terenie Sopotu i Gdańska” NFOŚiGW przekaże 1,9 mln zł unijnej dotacji. Pozwoli ona wybudować niemal 3 km sieci ciepłowniczej na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prace mają zostać zrealizowane do końca listopada 2020 r. Umowę podpisała Anita Frąckiewicz, pełnomocnik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 675,85 tony równoważnika CO2.

Dotacje dla Wrocławia i Płocka

Dotacjami udostępnionymi przez NFOŚiGW zostały wsparte trzy projekty pod tą samą nazwą, ale dotyczące trzech etapów robót realizowanych we Wrocławiu.

Niemal 20 mln zł przeznaczono na „Przebudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów – etap II”. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 3775,31 tony równoważnika CO2/rok. Dalsze 9,3 mln zł zostało przekazane na etap III tego projektu. W tym przypadku, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na nieco ponad 1,9 tys. ton równoważnika CO2/rok. Z kolei 3,2 mln zł to dotacja na IV etap projektu. Tutaj przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 558,61 tony równoważnika CO2/rok.

Przedsięwzięcia te potrwają do końca września 2021 r. i pozwolą na modernizację ponad 15 km sieci ciepłowniczych. Projekt tego samego beneficjenta pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów – etap II” został dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą 16,5 mln zł unijnej dotacji. Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej to ok. 13 km. Przewidywany spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 6435,72 tony równoważnika CO2/rok. Wszystkie cztery umowy podpisał Piotr Górnik, prezes Zarządu Fortum Power Heat Polska.

12 mln zł na projekt w Białymstoku

12 mln zł unijnej dotacji z NFOŚiGW wsparło projekt pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Białegostoku z likwidacją węzłów grupowych”. Będzie on realizowany do końca 2023 r. i przewiduje modernizację ponad 18 km sieci ciepłowniczej. W jego ramach zaplanowano także wybudowanie pięciu indywidualnych węzłów ciepłowniczych. Z kolei dwa węzły grupowe zostaną zlikwidowane. Umowę podpisał Wiktor Dulewicz, prezes Zarządu ENEA Ciepło. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 2792,62 tony równoważnika CO2.

Ponad 113 ton CO2 mniej w Kędzierzynie-Koźlu

Projekt pn. „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Śródmieścia i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” zakończy się w grudniu 2020 r. Pomoc finansowa na jego realizację z NFOŚiGW przekazana w formie unijnej dotacji sięgnie niemal 729 tys. zł. Umowę podpisała Jolanta Gądek-Rypel, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Zostaną zmodernizowane ponad 4 km sieci ciepłowniczej. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych planowany jest na poziomie 113,22 tony równoważnika CO2/rok.

2,5 km sieci ciepłowniczej oraz budowa 18 indywidulanych węzłów cieplnych

Z kolei przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap II i III” otrzyma wsparcie w wysokości ponad 5,5 mln zł. Realizacja potrwa do 2022 r. Umowę podpisali Monika Stypułkowska i Paweł Krawczyk, członkowie Zarządu Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. Projekt ma na celu modernizację ponad 2,5 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 18 indywidulanych węzłów cieplnych wraz z likwidacją sześciu węzłów grupowych. Oczekiwany spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 874,17 tony równoważnika CO2/rok.

Do końca 2021 r. modernizacja sieci ciepłowniczej w Puławach

Do końca 2021 r. będzie prowadzone przedsięwzięcie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidulanych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”. Unijna dotacja przekazana na ten projekt przekracza 1,7 mln zł. Umowę podpisał Paweł Iwaszko, prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Puławach.

Beneficjent planuje wymianę sieci ciepłowniczej zasilającej 17 budynków wielorodzinnych. Modernizacja ma polegać na zastąpieniu obecnej infrastruktury nowoczesną siecią preizolowaną oraz zamianie węzłów grupowych na 20 węzłów indywidualnych. Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie ok. 1 km. Zmodernizowane zostanie również ponad 0,5 kilometra już istniejącej instalacji. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych określono na poziomie 203,92 tony równoważnika CO2.

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych w Gdyni

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni” przeprowadzi tamtejsze Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni (OPEC). Zadanie ma zostać zrealizowane do końca czerwca 2023 r. NFOŚiGW dofinansował projekt kwotą 6,2 mln zł. Umowę podpisał Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC. W projekcie zaplanowano termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia o długości ponad 4 km. Sieć ta charakteryzuje się wysokimi stratami ciepła na przesyle. Zlikwidowane zostaną cztery węzły grupowe, które zastąpią węzły indywidualne. Przy wymianie ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną zastosowana będzie technologia rur preizolowanych. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany jest na poziomie 1126,88 tony równoważnika CO2.

3,8 mln zł – 3 km sieci cieplnej oraz 19 indywidualnych węzłów cieplnych

Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji będzie prowadzona z wykorzystaniem unijnej dotacji z NFOŚiGW (w wysokości ponad 3,8 mln zł) przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy (PUGK). Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 31 stycznia 2021 r. Umowę podpisał Paweł Łazicki, wiceprezes Zarządu PUGK. Inwestycja zakłada wybudowanie niemal 3 km sieci cieplnej oraz 19 indywidualnych węzłów cieplnych. Przewidywany spadek emisji gazów cieplarnianych to 1025,03 tony równoważnika CO2/rok.

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Płońsku

5,5 mln zł ze środków unijnych wesprze realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Płońska – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji”. Zadanie będzie prowadzone do końca października 2020 r. Wybudowane zostanie ok. 4,5 km sieci ciepłowniczej. Ponadto zainstalowanych będzie 156 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowany spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 1214,18 tony równoważnika CO2/rok. Umowę podpisał Mariusz Marczewski, prezes Zarządu PEC w Płońsku.

Zmodernizują także w Krośnie

Kwotą ponad 3 mln zł dofinansowany zostanie także projekt w Krośnie. Nosi on nazwę „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”. W ramach projektu do końca 2020 r. zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 2,71 km. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 333,59 tony równoważnika CO2. Umowę w tej sprawie podpisał Janusz Fic, prezes Zarządu MPGK w Krośnie.

Zmniejszyć straty na przesyle w Zduńskiej Woli

Projekt pn. „Zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi” został wsparty dotacją w wysokości 6,7 mln zł. Umowę podpisał Andrzej Aleksandrowicz, prezes Zarządu Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli.

Przedsięwzięcie ma zostać wykonane do końca września 2020 r. Wybudowana zostanie w tym czasie sieć ciepłownicza o długości ok. 1 km. Modernizacja obejmie natomiast ok. 5 km już istniejącej sieci. Powstanie też sześć węzłów cieplnych. Miejscowa sieć ciepłownicza kanałowa ma już kilkadziesiąt lat i charakteryzuje się dużymi stratami przesyłu ciepła. Ma to wpływ na zwiększenie emisji zanieczyszczeń w głównym źródle ciepła – Elektrociepłowni Zduńska Wola.

Przeprowadzenie inwestycji ma przynieść efekt ekologiczny w postaci spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 1681,36 tony równoważnika CO2/rok.

Między innymi 42 węzły cieplne w Działdowie

Działanie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła” zostanie podjęte przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie (PC). Przedsięwzięcie otrzymało z NFOŚiGW ponad 8 mln zł unijnej dotacji. Umowę podpisał Sławomir Grzegorz Karczewski, prezes Zarządu PC. Jak przewiduje plan projektu, do końca 2021 r. ma zostać wybudowana sieć ciepłownicza o długości 1 km. Zmodernizowany zostanie też już istniejący fragment na odcinku ponad 4 km. Równolegle zbudowane zostaną 42 węzły cieplne. Przewidywany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 3662,99 tony równoważnika CO2.

Sieć ciepłownicza w Mielcu również do modernizacji

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” będzie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mielcu (MPEC).

Umowę sygnował Wiesław Tyniec, prezes Zarządu MPEC. Dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 5,3 mln zł. Rozwiązanie będzie wprowadzane do połowy września 2021 r. Celem jest zbudowanie sieci ciepłowniczej o długości ponad 4 km i przyłączy przy kilku ulicach. Zlikwidowane zostaną węzły grupowe. Inwestycja obejmie także 18 indywidualnych węzłów cieplnych. Planowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 810,58 tony równoważnika CO2.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości 3,4 mln zł projekt pn. „Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła” podejmie tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC). Umowę podpisał Tadeusz Szaciło, prezes Zarządu PEC. Przedsięwzięcie potrwa do końca 2020 r. Wybudowane zostanie ponad 2 km sieci ciepłowniczej oraz 49 indywidualnych węzłów cieplnych. Likwidacją objęte zostaną natomiast węzły grupowe. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 504,79 tony równoważnika CO2.

Warto wspomnieć, że wcześniej (w ostatnich miesiącach 2018 r.) NFOŚiGW zawarł z beneficjentami jeszcze 5 innych umów na dofinansowania z zakresu działania 1.5 POIiŚ na łączną kwotę 26,4 mln zł. Na ich podstawie dotacje przeznaczone na nowe instalacje ciepłownicze zyska Krosno, Zduńska Wola, Działdowo, Mielec i Suwałki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama