Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu za 20 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy ponad 12 mln zł dotacji ze środków unijnych oraz 3 mln zł pożyczki ze środków krajowych na ekoinwestycję w Nowym Sączu. Modernizacja tamtejszej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego ma kosztować ok. 20 mln zł, a za realizację zadania odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu (MPEC).

Umowę w sprawie dofinansowania tego przedsięwzięcia podpisano 30 maja br. w siedzibie MPEC-u. Na wydarzeniu NFOŚiGW reprezentowany był przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu oraz Urszulę Zając, dyrektor Departamentu Energii. Z kolei MPEC reprezentowali Paweł Kupczak, prezes i Andrzej Brzeziński, wiceprezes Zarządu.

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu z dofinansowaniem unijnym

Źródłem unijnej dotacji dla inwestycji jest działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Ponadto na zadanie NFOŚiGW udzielił pożyczki w wysokości 3 mln zł. Pozostała kwota zadania zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki ciepłowniczej.

Za te pieniądze zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu zasilanej z kotłowni Millenium. Dodatkowo zlikwidowana zostanie wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej dostarczająca ciepło dla mieszkańców Osiedla Westerplatte.

W ramach modernizacji sieci ciepłowniczej magistralnej zostało wybranych osiem odcinków sieci. Siedem istniejących odcinków sieci magistralnej zbudowanej w technologii kanałowej będzie zamienionych na nowe odcinki sieci w technologii rur preizolowanych, a jeden odcinek sieci będzie miał wymienioną izolację. Zamiana zostanie wykonywana przy wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej. Likwidacja wymiennikowni grupowej będzie polegała na zamianie istniejących węzłów bezpośredniego działania na osiedlu Westerplatte na dwufunkcyjne węzły wymiennikowe oraz budowę nowej osiedlowej sieci wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie niecałe 7 km, a zmodernizowanej – 0,44 km.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego. Ma to być uzyskane dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych. Ponadto projekt ma poprawić stan techniczny istniejących sieci, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo dostawy ciepła do odbiorców. Efektem ma być zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła i ograniczenie ubytków wody sieciowej.

Projekt ma się też przyczynić do zmniejszenia zużycia paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Planowane rezultaty przedsięwzięcia to: zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 26 461,94 GJ/rok; ograniczenie emisji zanieczyszczeń (tlenki siarki – 6 014,12 kg/rok, tlenki azotu – 2 664,72 kg/rok, pyły – 560 kg/rok) oraz ograniczenie efektu cieplarnianego (dwutlenek węgla – 1 935 610 kg/rok).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama