LIFE 2019

LIFE 2019: sześć polskich projektów z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że znane są wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE 2019. Jak podaje Fundusz, Komisja Europejska (KE) zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane. Dzięki środkom LIFE Województwo Małopolskie będzie miało szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jego mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE). Z kolei społeczeństwu środkowej Polski, dzięki działaniom zmierzającym do obniżenia dopływu zanieczyszczeń, przywrócony zostanie rezerwuar wody pitnej, a jednocześnie akwen rekreacyjny – Zbiornik Sulejowski, w którym obecnie występują okresowe zakwity toksycznych sinic – wylicza NFOŚiGW.

Program LIFE – finansowanie dobrych projektów

Niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki – podkreślił Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, podczas konferencji prasowej, poświęconej temu tematowi, która odbyła się 29 czerwca br.

Z kolei Krzysztof Mazur, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślił, że „Działania lokalne, które mają szczegółowo określone cele, dopasowane do konkretnych potrzeb, w tym wypadku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy jednoczesnym powiększaniu udziału energii z OZE, to najefektywniejsze działania w ochronie środowiska i Program LIFE zapewnia finansowanie takich, dobrych polskich projektów. Ministerstwo Rozwoju będzie wspierać Małopolskę w tym obszarze i szukać możliwości replikowania dobrych doświadczeń w pozostałych regionach”.

O wsparciu dla polskich ekoprzedsięwzięć oraz udogodnieniach, które w tym roku KE przygotowała dla zainteresowanych unijnymi funduszami przypomniał Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW. – Najistotniejsze we wprowadzanych przez nas udogodnieniach dla aplikujących o środki LIFE jest to, że NFOŚiGW kompleksowo – od etapu pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektów – wspiera wnioskodawców, a następnie beneficjentów Programu LIFE – powiedział A. Lorkowski.

Wyniki naboru LIFE 2019: sześć polskich projektów

Na początku kwietnia do polskich wnioskodawców wpłynęły ostatnie pisma od Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć KE – EASME (ang. European Agency for Small and Medium Enterprices), informujące o wynikach oceny wniosków LIFE, złożonych w ramach naboru 2019 w podprogramie środowisko i klimat. Sześć polskich projektówuzyskało rekordowe dofinansowanie ze środków KE, które wynosi blisko 28 mln euro, przy łącznym budżecie projektów sięgającym ponad 46 mln euro. Dwa z nich to tzw. projekty zintegrowane – wskazuje NFOŚiGW (tab. 1).

Tab. 1. Sześć polskich projektów z dofinansowaniem z Programu LIFE 2019

LIFE 2019

LIFE 2019 – projekty zintegrowane

Podczas wspomnianego spotkania prasowego on-line zaprezentowano dwa polskie projekty zintegrowane, które otrzymały dofinansowanie z Programu LIFE w naborze 2019.

Pierwszy z nich to „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Jak podaje NFOŚiGW, głównym celem projektu będzie wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Projekt będzie również promować i wzmacniać synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcać do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk.

Drugi z projektów zintegrowanych to „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Jak zaznacza Fundusz, część wdrożeniowo-inwestycyjna projektu będzie realizowana na terenie pięciu województw: łódzkiego (prawie połowa działań), śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód w zlewni rzeki Pilicy w wyniku podejmowania działań związanych z ograniczeniem presji na podstawie ilościowej i jakościowej analizy źródeł presji.

Program LIFE: nabory 2020 i nowe wsparcie z NFOŚiGW

Wiceprezes Lorkowski przypomniał również o tegorocznych naborach (tab. 2) i nowym wsparciu ze strony NFOŚiGW dla zainteresowanych Programem LIFE. To jedyny program zarządzany na poziomie KE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Tab. 2. Terminy naborów LIFE 2020

Program LIFE: nabory 2020

W związku z ogłoszeniem przez KE kolejnego naboru w ramach Programu LIFE z budżetem 450 mln euro, NFOŚiGW podkreśla, że, poza realizowanymi dotychczas inicjatywami, uruchomił szereg nowych narzędzi, mających na celu zachęcanie podmiotów do korzystania z dofinansowania LIFE oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu.

Nowością jest wprowadzenie „Inkubatora LIFE”. To – jak tłumaczy Fundusz – narzędzie służące zwiększeniu szans polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki LIFE. „Inkubator LIFE” obejmuje: elektroniczne narzędzie do konsultowania wniosków on-line – „eKonsultantLIFE”, bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE” oraz wsparcie merytoryczne – „LIFE support”. To rozwiązanie umożliwia także, w ramach pilotażu „Inkubatora wniosków LIFE”, uzyskanie dofinansowania NFOŚiGW w wysokości do 50 tys. zł na prace związane z przygotowaniem wniosku do KE ubiegającym się o nie organizacjom pozarządowym.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

rys. Gerd Altmann z Pixabay