Uchybienia dotyczące ochrony środowiska

Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne ETS

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i celem Unii Europejskiej (UE), jakim jest uczynienie z UE pierwszej gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., Komisja Europejska (KE) przyjęła w ubiegłym tygodniu zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) w kontekście nowego okresu rozliczeniowego po 2021 r. (wytyczne ETS). Jak podała KE, wytyczne wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. wraz z nowym okresem rozliczeniowym ETS i zastąpią poprzednie wytyczne przyjęte w 2012 r.

Wytyczne ETS – pomoc w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu

Aby w sposób zrównoważony przeciwdziałać zmianie klimatu i osiągnąć cele Zielonego Ładu, musimy określić cenę emisji dwutlenku węgla, a zarazem uniknąć tzw. ucieczki emisji. Przyjęte dziś zmienione wytyczne w sprawie pomocy państwa w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji są ważnym elementem tego projektu. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie sektorów, które z powodu pośrednich kosztów emisji są najbardziej narażone na ryzyko ucieczki emisji. Wytyczne te jednocześnie przyczyniają się też do opłacalnej dekarbonizacji gospodarki, ponieważ pozwalają uniknąć nadmiernych rekompensat i zbytnich zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku – oświadczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca KE, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Komisja Europejska zaznacza, że unijna kontrola pomocy państwa ma istotną rolę do odegrania w wypełnianiu celów Europejskiego Zielonego Ładu. Zasady pomocy państwa w dalszym ciągu muszą gwarantować jak najlepsze wykorzystanie ograniczonych funduszy publicznych. Oznacza to zapewnienie, by środki publiczne nie zniechęcały do prywatnych inwestycji, oraz zagwarantowanie równych warunków działania na jednolitym rynku, a jednocześnie minimalizowanie kosztów dla podatników.

Wytyczne ETS – ograniczyć ryzyko ucieczki emisji

Wytyczne ETS mają na celu zmniejszenie ryzyka ucieczki emisji, polegającej na przenoszeniu przez przedsiębiorstwa produkcji do krajów spoza UE o mniej ambitnej polityce klimatycznej, co prowadzi do ograniczenia działalności gospodarczej w UE i nie redukuje emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej. W szczególności wytyczne umożliwiają państwom członkowskim częściowe zrekompensowanie przedsiębiorstwom z sektorów zagrożonych wyższych cen energii elektrycznej wynikających z sygnałów cenowych dotyczących emisji dwutlenku węgla, ustanowionych przez EU ETS (tzw. pośrednie koszty emisji). Jednocześnie jednak nadmierne rekompensaty dla przedsiębiorstw mogłyby działać wbrew sygnałom cenowym ustanowionym przez EU ETS w celu wspierania opłacalnej dekarbonizacji gospodarki oraz powodować zbytnie zakłócenia konkurencji na jednolitym rynku – tłumaczy KE.

W tym kontekście zmienione wytyczne ETS mają na celu kierowanie pomocy tylko do sektorów zagrożonych ucieczką emisji gazów cieplarnianych ze względu na wysokie pośrednie koszty emisji i dużą ekspozycję na handel międzynarodowy. W oparciu o obiektywną metodykę szacuje się, że do pomocy kwalifikuje się 10 sektorów i 20 podsektorów (w porównaniu z 14 sektorami i siedmioma podsektorami na podstawie poprzednich wytycznych) – zaznacza KE.

Zmienione wytyczne ETS i stała stawka rekompensaty

Ponadto zmienione wytyczne ETS ustanawiają stałą stawkę rekompensaty na poziomie 75% w nowym okresie (obniżoną z 85% na początku poprzedniego okresu rozliczeniowego ETS) oraz wykluczają rekompensatę z tytułu nieefektywnych technologii, aby zachęcać przedsiębiorstwa do efektywności energetycznej, a także uzależniają udzielenie rekompensaty od dodatkowych wysiłków na rzecz dekarbonizacji, podejmowanych przez przedsiębiorstwa, np. od wykonania zaleceń z audytu efektywności energetycznej.

Według KE, wytyczne uwzględniają też specyficzne warunki małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie ze strategią MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy i zwalniają te firmy z nowego wymogu warunkowości, aby ograniczyć ich obciążenie administracyjne.

Wytyczne ETS – zakończona ocena skutków

Komisja Europejska poinformowała, że zakończyła obszerną ewaluację oraz ocenę skutków, zgodnie z wytycznymi w sprawie lepszego stanowienia prawa i z pomocą konsultanta zewnętrznego. W tym kontekście KE przeprowadziła liczne konsultacje, w tym konsultacje publiczne z wykorzystaniem kwestionariusza oraz konsultacje ukierunkowane w celu zebrania opinii od zainteresowanych sektorów. Komisja zasięgnęła też opinii właściwych zainteresowanych stron na temat projektu zmienionych wytycznych w ramach konsultacji publicznych przeprowadzonych w okresie od 14 stycznia do 10 marca 2020 r.

Komisja jest też w trakcie dokonywania oceny i przeglądu innych wytycznych w sprawie pomocy państwa, w tym dotyczących pomocy państwa na rzecz sektora energetycznego i ochrony środowiska, aby zapewnić ich pełną zgodność z celami KE w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama