z zakresu ochrony środowiska

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska z dotacjami

Miasto Białystok ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku – podał Urząd Miejski w Białymstoku (UM).

Jakie działania z zakresu ochrony środowiska mogą być dofinansowane?

W ramach naboru miasto dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalację ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego bądź ogrzewania olejowego albo montaż pomp ciepła. Wspierane jest także zainstalowanie kolektorów słonecznych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne. Magistrat zaznaczył, że wnioskodawcy będą zobowiązani do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w stosownej umowie, a dotacje będą przyznawane w wysokości do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych (do kwoty 10 tys. zł). Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 11 lipca 2022 r., a aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane – zastrzega UM.

Mieszkańcy zainteresowani tym przedsięwzięciem mogą składać deklaracje udziału w budynku magistratu (ul. Słonimska 1), w dniach i godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek 8.00–17.00, a w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30). będą one przyjmowane drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, a także wysłane elektronicznie, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka).

Informacje formalne o dofinansowaniu na działania z zakresu ochrony środowiska

Magistrat wskazuje, że spośród osób, które złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego, na który składa się redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne – tłumaczy UM.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku na 2022 rok na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 500 tys. zł – dodaje UM.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama