pozyskać dofinansowanie

Inwestycje, na które Mielec chce pozyskać dofinansowanie

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec, a także budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych to jedne z największych zadań, na realizację których Urząd Miejski w Mielcu (UM) stara się pozyskać dofinansowanie.

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej – pozyskać dofinansowanie

Zakres projektu, na który miasto stara się pozyskać dofinansowanie obejmuje budowę systemu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, a także modernizację oczyszczalni ścieków. Zrealizowanie projektu zapewnić powinno stałość składu fizykochemicznego wody ujmowanej, a tym samym zwiększoną stabilność parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody w wodociągu miejskim.

Projektowany układ technologiczny uzdatniania wody ograniczy stosowanie środków chemicznych w procesach technologicznych, a uproszczenie procesów uzdatniania spowoduje zmniejszenie zużycia materiałów i energii – zaznacza UM.

Należy podkreślić, że realizacja projektu będzie miała bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców Mielca. Wyeliminowane zostaną zanieczyszczenia związane z cofaniem się ścieków, zyskamy wodę dobrej jakości – mówi Jacek Wiśniewski, prezydent Mielca.

Szacowana kwota przedsięwzięcia to 140 mln zł, a mielecki magistrat ubiega się o wpisanie zadania do Krajowego Planu Odbudowy.

Budowa instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych – pozyskać dofinansowanie

W skład instalacji, na której realizację miasto chce pozyskać dofinansowanie wchodzi sortownia odpadów selektywnie zbieranych z możliwością sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów zielonych. Jak zaznacza UM, odpowiedzialna gospodarka odpadami to jeden z filarów ochrony środowiska. To także potwierdza prezydent Mielca, podkreślając, że powinno się dążyć do ograniczenia wysypisk odpadów na rzecz odzysku z odpadów maksymalnej ilości surowców i energii. Projekt ma na celu zagospodarowanie odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska, uwzgledniający efektywny oraz proekologiczny odzysk i recykling, co wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju.

Szacowana kwota zadania to niemal 31,6 mln zł. Mielecki magistrat ubiega się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozyskać dofinansowanie na przebudowę i rozbudowę istniejącego dworca autobusowego

Miasto ubiega się także o środki na rozbudowę dworca autobusowego, który miałby zyskać także nową funkcję – centrum przesiadkowego dla transportu autobusowego, komunikacji miejskiej oraz kolei. Rozbudowany zostałby układ drogowy oraz ścieżki rowerowe prowadzące do wszystkich osiedli w promieniu minimum 4 km od dworca. Ponadto, w planach są także trzy parkingi w formule „Bike&Ride” dla rowerów. Według magistratu inwestycja jest spójna z wdrażaną na terenie miasta i powiatu koncepcją zrównoważonego transportu, promującego wszystkie formy komunikacji, które mają doprowadzić do zmniejszenia liczby samochodów, a co za tym idzie do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Wartość tego projektu została oszacowana na 45 mln zł, a UM ubiega się o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. UM w Mielcu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu