Rozwój innowacyjnych projektów

Rozwój innowacyjnych projektów w zakresie czystych technologii

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że wybrała 17 innowacyjnych projektów na małą skalę w zakresie czystych technologii. Wybrane przedsięwzięcia otrzymają ponad 65 mln euro wsparcia w ramach unijnego funduszu innowacyjnego. Fundusze te pomogą przedsiębiorstwom w Europie, w tym małym firmom, wprowadzić przełomowe technologie na rynek. Chodzi o technologie w sektorach energochłonnych, energii odnawialnej i magazynowania energii. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres sektorów, w szczególności produkcji komponentów na potrzeby energii odnawialnej oraz szkła, ceramiki i materiałów budowlanych. Realizowane są również projekty w dziedzinie magazynowania energii, energii słonecznej i innych odnawialnych źródeł energii. Dotyczą one również branży żelaza i stali, rafinerii, chemikaliów, cementu i wapna oraz wodoru.

17 innowacyjnych projektów ma pozwolić uniknąć emisji

Jak zaznacza KE, oczekuje się, że wybrane projekty pozwolą uniknąć emisji na poziomie ponad 1,8 mln ton ekwiwalentu CO2 w ciągu pierwszych 10 lat ich działania. Ma się to przyczynić do dekarbonizacji Europy i przejścia na czystą energię. Dzięki tym nowym projektom fundusz innowacyjny rozszerza swój zasięg geograficzny. Obejmuje bowiem projekty w 24 krajach, przy czym projekty łotewskie i węgierskie otrzymały wsparcie po raz pierwszy.

W sektorach energochłonnych osiem projektów otrzyma 32,6 mln euro z funduszu innowacyjnego. Będą to trzy projekty dotyczące szkła, ceramiki i materiałów budowlanych we Włoszech. W tej puli są też dwa projekty, które będą realizowane w Hiszpanii – projekt w sektorze rafineryjnym oraz projekt dotyczący cementu i wapna. W tym gronie jest jeden projekt dotyczący wodoru w Chorwacji. Są też dwa inne projekty z Włoch – jeden dotyczący żelaza i stali i jeden w sektorze chemicznym.

W sektorze magazynowania energii dwa projekty otrzymają 8,4 mln euro z funduszu innowacyjnego. Będzie to jeden projekt we Francji, dotyczący inteligentnej sieci wieloenergetycznej i jeden w Danii, dotyczący magazynowania energii cieplnej.

Siedem projektów otrzyma 24,4 mln euro z funduszu innowacyjnego w obszarze energii ze źródeł odnawialnych. Pośród nich będą trzy projekty dotyczące produkcji komponentów do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych we Francji, na Węgrzech i Łotwie. Dwa kolejne projekty z tej puli dotyczące energii słonecznej będą realizowane we Francji i Grecji. Do tego dochodzą dwa projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w przemyśle morskim i fleksodruku. Jeden z nich będzie realizowany w Niderlandach, a drugi w kilku lokalizacjach: w Szwecji, Finlandii i Norwegii – podała KE.

17 innowacyjnych projektów z dotacjami od 1,6 do 4,5 mln euro

Każdy z 17 innowacyjnych projektów otrzyma dotacje z funduszu innowacyjnego w wysokości od 1,6 do 4,5 mln euro. Dotacje te będą finansowane z dochodów generowanych przez unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Dokładne kwoty dotacji będą znane po zakończeniu procesu przygotowywania umowy o udzielenie dotacji. Jedną trzecią beneficjentów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Oprócz wybranych 17 innowacyjnych projektów Europejski Bank Inwestycyjny rozważa przyznanie pomocy rozwojowej czterem innym obiecującym projektom. Jak podała KE, może to im zapewnić wsparcie dostosowane do potrzeb i pomóc im w osiągnięciu zamknięcia finansowego i rozpoczęciu działalności.

W ramach zaproszenia do składania wniosków złożono łącznie 72 wnioski, z których 48 uznano za kwalifikowalne i dopuszczalne. Kwalifikujące się projekty zostały poddane dalszej ocenie przez niezależnych ekspertów. Ocenę prowadzono pod kątem pięciu kryteriów funduszu innowacyjnego. Są wśród nich: stopień innowacyjności, potencjał w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych, dojrzałość projektów, skalowalność i opłacalność.

Zadania funduszu inwestycyjnego

Dochody funduszu innowacyjnego, pochodzące z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od 2020 r. do 2030 r. szacuje się na 40 mld euro1. Ma on za zadanie tworzyć zachęty finansowe dla przedsiębiorstw i organów publicznych do inwestowania w najnowocześniejsze technologie niskoemisyjne i neutralne emisyjnie. Ma też wspierać transformację Europy w kierunku neutralności klimatycznej. W ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków ze środków funduszu innowacyjnego przyznano już ok. 6,5 mld euro na rzecz ponad 100 projektów innowacyjnych.

W odniesieniu do projektów wybranych w ramach tego trzeciego zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę rozpocznie się teraz proces przygotowania indywidualnych umów o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), agencją odpowiedzialną za realizację zadań funduszu. Umowy te powinny zostać sfinalizowane w drugim kwartale 2024 r., co umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedniej decyzji o udzieleniu dotacji i rozpoczęcie ich wypłacania. Było to ostatnie zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów na małą skalę, które zostały zdefiniowane jako projekty, których łączne koszty inwestycyjne wynoszą 7,5 mln euro.

Zaproszenia do składania wniosków

23 listopada 2023 r. KE ogłosiła dwa nowe zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów. Była to pierwsza aukcja pilotażowa w ramach Europejskiego Banku Wodoru, z budżetem w wysokości 800 mln euro. Środki te zostały udostępnione dla podmiotów realizujących projekty w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do tego doszło kolejne zaproszenie do składania wniosków z budżetem w wysokości 4 mld euro, dostępnym na technologie neutralne emisyjnie w różnych sektorach. To nowe zaproszenie obejmuje projekty na małą skalę. Ale – jak zaznacza KE – obecnie definiuje się je jako projekty o łącznym koszcie inwestycji poniżej 20 mln euro.

Źródło:

  1. https://www.euromonitor.com/press/press-releases/nov-2023/greenwashed-out-consumers-demand-businesses-step-up-and-prove-their-eco-credentials-euromonitor-international

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny