Geotermia z dofinansowaniem

Geotermia z dofinansowaniem z POIiŚ-u

Podhale i Toruń rozbudują swoje systemy geotermalne dzięki unijnemu wsparciu – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania inwestycji zmierzających do wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej zawarte zostały 7 listopada br.

Unijne pieniądze na rozbudowę systemów geotermalnych otrzymają: Geotermia Podhalańska – 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń – 19,5 mln zł. Łączna wartość obu projektów wynosi 73 mln zł.

W Toruniu i na Podhalu geotermia z dofinansowaniem

Obecny przy podpisaniu umów prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podkreślił aktywność Polski na szczycie klimatycznym (COP23), który rozpoczął się 6 listopada w Bonn. To zaangażowanie przekłada się na podpisanie umów, a więc działania praktyczne zmierzające do ograniczenia emisji CO2, przyczyniając się do wypełniania naszych zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego – zaznaczył.

Doktor Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW, wskazał, że to wydarzenie jest kontynuacją spotkania z trzeciej dekady września 2017 r., w trakcie którego NFOŚiGW zawarł umowy z 5 gminami na realizację badawczych odwiertów geotermalnych. Podkreślił, że NFOŚiGW posiada środki finansowe i kontynuuje nabory w projektach z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE), wśród których na czoło wysuwa się energia geotermalna. Wypowiedź tę rozszerzył Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu, który przedstawił prezentację pt. „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”, w której zestawił możliwości uzyskania dofinasowania na projekty z tego obszaru, zarówno ze środków unijnych, jak i własnych NFOŚiGW.

Jak podaje NFOŚiGW, źródłem dofinansowania obu geotermalnych przedsięwzięć będzie I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.” uzyskał dofinansowanie w kwocie nie większej niż 12,2 mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu wynoszących 32,7 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z owych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 9,6 GWh/rok, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Z kolei inwestycja „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2” uzyskała dofinasowanie w kwocie nie większej niż 19,5 mln zł. Podczas gdy przewidywane całkowite koszty projektu oszacowano na 40,3 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny to produkcja energii cieplnej z nowych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych sięga 13,5 tys. ton CO2/rok.

Projekty OZE z dofinansowaniem

Przy okazji NFOŚiGW informuje, że zakończył postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. W jego ramach alokacja wyniosła 210 mln zł. Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną.

Beneficjentami będą (w kolejności wg kwoty dofinansowania):

  1. G-TERM ENERGY; „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”; wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł;
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie; „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
  3. Geotermia Toruń; „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;
  4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska w Bańskiej Niżnej; „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana kwota dotacji: 12,2 mln zł;
  5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej; „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;
  6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży; „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;
  7. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy; „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;
  8. BANIA w Białce Tatrzańskiej; „Budowa ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;
  9. VEOLIA Energia Poznań; „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. pixabay.com

reklama

 

reklama