Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Podpisano umowy w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował o podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umów o finansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – co w ramach projektu?

Wspomniane umowy dotyczą pożyczek na zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Łączna wartość projektów wyniesie ponad 533 mln zł. Wkład Unii Europejskiej to ok. 453 mln zł. W ramach działań 2.2, 2.4 i 2.8 zapewnione zostanie współfinansowanie krajowe przez BGK w wysokości około 36 mln zł. W działaniach 2.2 efektywność energetyczna oraz 2.4 zielona energia Województwo Świętokrzyskie zapewni wkład krajowy w wysokości ok. 44 mln zł.

Zgodnie z podpisaną umową, BGK utworzy fundusz powierniczy, w którym wybierze w przetargu partnerów finansujących. Ci będą udzielać preferencyjnych pożyczek (niektóre z dotacją) przedsiębiorcom, podmiotom z sektora mieszkalnictwa wielorodzinnego, podmiotom zarządzającym budynkami publicznymi, jednostkom samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za punkty oświetlenia ulicznego z województwa świętokrzyskiego. BGK ma rozdysponować w formie pożyczek ponad pół miliarda złotych na wsparcie rozwoju regionu.

Jeśli chodzi o wsparcie w działaniu 2.2 Efektywność energetyczna to przede wszystkim modernizacje mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej, na co bardzo czekają nie tylko nasze samorządy, ale i przedsiębiorstwa. Działanie 2.4 Zielona energia dotyczy między innymi budowy lub rozbudowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością magazynowania energii. Trzecie z działań to Działanie 2.8 Gospodarowanie odpadami czyli gospodarka obiegu zamkniętego – tutaj wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest, że tych środków jest bardzo dużo, że przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia na zasadzie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki mogą być umarzane do 49 % i jest to bardzo dobra wiadomość dla beneficjentów – podkreśliła marszałek województwa Renata Janik.

Nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w najbliższych miesiącach, a pierwsze pożyczki powinny być udzielane jeszcze w tym roku.

Mamy głęboką nadzieję, że w związku z realizacją tych działań znacząco zmniejszy się emisja CO2. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, przede wszystkim warto byłoby, by korzystali ze środków przeznaczonych na budowę i rozbudowę OZE czyli fotowoltaiki i podobnych działań. Gorąco zachęcamy beneficjentów do korzystania z tego wsparcia – powiedział wicemarszałekwojewództwaGrzegorz Socha.

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiegoinstrumenty finansowe wspierają politykę rozwoju

W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Komisja Europejska uznała instrumenty finansowe za najbardziej efektywne narzędzie wspierania polityki rozwoju.

Jak przekazał UMWŚ, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję w sprawie trybu i wyboru podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Zgodnie z podjętą uchwałą, podmiotem wdrażającym Fundusz Powierniczy został BGK. 1 sierpnia 2023 r. zawarto pierwszą z umów dotyczących wdrażania instrumentów finansowych. Dotyczyła działania 1.8 Kapitał dla MŚP, a jej wartość wyniosła ok. 337 mln zł.

Kolejnym etapem wdrażania instrumentów finansowych jest wybór trzech projektów w obszarach pro-ekologicznych – poprawy efektywności energetycznej (działanie 2.2 Efektywność energetyczna – instrumenty finansowe), produkcji energii z OZE (działanie 2.4 Zielona energia – instrumenty finansowe) oraz gospodarki obiegu zamkniętego (działanie 2.8 Gospodarowanie odpadami – instrumenty finansowe).

Dla działań pro-środowiskowych przewidziano wsparcie w postaci zarówno pożyczek jak i pożyczek łączonych z dotacją w ramach jednej operacji. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia bezzwrotnego wynosić będzie do 49% wkładu EFRR.

Działanie 2.2 Efektywność energetyczna

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 314,5 mln zł, zaś maksymalna wartość pożyczki 2 mln zł. Okres finansowania to siedem lat.

Przewidziane inwestycje to:

  • zwiększanie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (m.in. budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, TBS).
  • Zwiększanie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, nie związanych z administracją rządową, w kierunku rozwiązań kompleksowych (wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, czy z instalacją urządzeń OZE).
  • Poprawa efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach, inwestycje ograniczające zużycie energii, odzyskiwanie energii w procesie produkcyjnym, zastosowanie efektywnych energetycznie technologii.
  • Budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych wraz z magazynami ciepła.
  • Wymiana/modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Ostateczni odbiorcy, którzy otrzymają wsparcie to m.in. mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, uczelnie, podmioty lecznicze, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty wdrażające instrumenty finansowe i inne podmioty.

W ramach instrumentu przewidziano pożyczki, których część zostanie przekształcona w dotację. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia bezzwrotnego wyniesie do 49% wkładu EFRR. Poziom „umorzenia” uzgodniony zostanie w porozumieniu z BGK. Będzie uzależniony np. od: osiągniętego wzrostu efektywności energetycznej oraz kompleksowości projektu w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną z jednoczesnym wykorzystaniem OZE.

Działanie 2.4 Zielona energia

Wartość projektu wyniesie ponad 193 mln zł, maksymalna wartość pożyczki 2 mln zł, a okres finansowania to siedem lat.

Przewidziane inwestycje to:

  • Budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE wraz z przyłączami i możliwością budowy magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania energii z wiatru, biomasy, wody, promieniowania słonecznego, biogazu, wodoru odnawialnego, biopaliw II i III generacji.
  • Budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii wraz z możliwością budowy magazynów ciepła działających na potrzeby danego źródła OZE w zakresie wytwarzania energii cieplnej z biomasy, promieniowania słonecznego, geotermii, biogazu.

Ostateczni odbiorcyto również mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, fundacje i stowarzyszenia, instytucje kultury, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, uczelnie, podmioty lecznicze, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty wdrażające instrumenty finansowe oraz inne podmioty.

W ramach instrumentu przewidziano pożyczki, których część zostanie przekształcona w dotację.

Maksymalna wartość udzielonego wsparcia bezzwrotnego wyniesie do 49% wkładu EFRR. Poziom „umorzenia” uzgodniony zostanie w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i będzie uzależniony np. od: kompleksowości projektu w zakresie łączenia instalacji do produkcji energii z OZE z magazynami energii i efektywności kosztowej uzyskania 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej.

Działanie 2.8 Gospodarowanie odpadami

Całkowita wartość projektu to prawie 25,5 mln zł. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 8 mln zł. Okres finansowania to 7 lat.

Przewidziane inwestycje to:

  • wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach w tym technologii mało i bezodpadowych, zmniejszenie zużycia surowców (w tym wody), ponowne wykorzystanie surowców i recykling w tym upcykling materiałów.

Ostateczni odbiorcy to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach instrumentu przewidziano pożyczki, których część zostanie przekształcona w dotację. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia bezzwrotnego wyniesie do 49% wkładu EFRR. Poziom „umorzenia” uzgodniony zostanie w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i będzie uzależniony np. od: zastosowania rozwiązań związanych z adaptacją do zmian klimatu, takich jak m.in. zielone dachy, zielone ściany, zbiorniki zatrzymujące wodę deszczową, rozwiązania na rzecz GOZ, efektywności kosztowej dodatkowych zdolności w zakresie recyklingu odpadów, a także kompleksowości projektu w zakresie minimalizowania masy wytwarzanych odpadów/działań zwiększających poziom recyklingu odpadów z jednoczesnym wykorzystaniem OZE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot.???

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny