Edukacyjny konkurs

Do 30 września br. można zgłaszać projekty w pierwszej edycji konkursu z zakresu edukacji ekologicznej. Te przedsięwzięcia, które zyskają pozytywną ocenę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, otrzymają dofinansowanie w 2015 r.
 
Konkurs jest skierowany do samorządów wszystkich szczebli, placówek oświatowych, instytucji państwowych działających statutowo na rzecz ochrony środowiska, organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona środowiska, jednostek i zakładów budżetowych, jednostek naukowo-badawczych prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska oraz osób prawnych, których jednym z zadań statutowych jest działalność oświatowo-wychowawcza lub na rzecz ochronyśrodowiska.
 
Planowane do dotacji inicjatywy mogą dotyczyć pozaprogramowej edukacji ekologicznej prowadzonej w placówkach oświatowych, edukacji nieformalnej (prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów), wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej czy innych form propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego ochrony.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jeszcze w tym roku.
Na podstawie: www.wfos.lublin.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu