Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody

Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody z dofinansowaniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że 4 stycznia br. rozpoczął nabory wniosków o dofinansowanie proekologicznych zadań.

Ze środków WFOŚiGW w Szczecinie będzie można uzyskać wsparcie finansowe na usuwanie barszczu Sosnowskiego, działania dotyczące edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, a także – co jest nowością – na odbudowę populacji pszczół.

Edukacja Ekologiczna

Celem naboru w obszarze ekoedukacji jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z tego zakresu realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wnioski będą przyjmowane do 31. lipca 2018 r. lub do czasu rozdysponowania przewidzianych na to działanie środków.

Jak zaznacza WFOŚiGW, w ramach naboru o dofinansowanie mogą się ubiegać programy edukacyjne oraz kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, bezpłatna prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej do placówek oświatowych i ośrodków edukacji ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje i sympozja, kongresy, studia podyplomowe, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym; budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, multimedia o tematyce ekologicznej.

Ochrona Przyrody

Również w tym obszarze wnioski będą przyjmowane do 31. lipca 2018 r. lub do czasu rozdysponowania przewidzianych na to działanie środków. Nabór ma pozwolić na wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa.

Wsparcie może być udzielone na realizację programów czynnej ochrony przyrody oraz restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych. Dofinansowaniem mogą być objęte także ochrona w ramach obszarów Natura 2000, wspieranie zadań służb ochrony przyrody, działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów (będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym rewitalizacja obiektów zabytkowych) i pomników przyrody. Również przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt, monitoring przyrodniczy obszarów Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, wynikające z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (na obszarach objętych formami ochrony przyrody, obiektach kultu religijnego, cmentarzach, lapidariach) mogą liczyć na wsparcie finansowe. Do przedsięwzięć tych należy również tworzenie internetowych platform, portali i systemów elektronicznych do inwentaryzacji i promocji form ochrony przyrody/walorów przyrodniczych, a także inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Odbudowa populacji pszczół

Z kolei do 31. marca br. przyjmowane będą aplikacje w ramach tego programu pilotażowego, który ma się przyczynić do zwiększenia populacji pszczoły miodnej.

W ramach tego programu dofinansowaniem mogą zostać objęte: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia gatunku, działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół, np.: zakup rodzin pszczelich, zakup odkładów pszczelich oraz zakup uli dla właścicieli pasiek, którzy zwiększą liczbę rodzin pszczelich z własnego chowu.

Na wsparcie może liczyć także podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców regionu na temat: zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, odbudowy populacji i poprawy warunków bytowania pszczoły miodnej, a także organizacja akcji promocyjno-informacyjnych, kampanii i programów edukacyjnych w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce związanej z pszczołą miodną i pozostałymi gatunkami zapylającymi; realizacji akcji promocyjnych na temat zagrożeń dla gatunków zapylających, organizację systemu wsparcia merytorycznego i konsultacji dla jednostek oraz osób fizycznych, które zainteresowane są problematyką spadku populacji gatunków zapylających. Również rewitalizacja istniejących lub zakładanie nowych nasadzeń roślin miododajnych będzie objęte pomocą.

Barszcz Sosnowskiego

Jak zaznacza WFOŚiGW, pula środków w tym programie przewidziana na 2018 r. wynosi 450 tys. zł. Ich beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki sektora finansów publicznych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podstawą uzyskania dofinansowania jest posiadanie przez beneficjenta inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego i programu jego usuwania. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie to maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 31. lipca br. (lub do czasu rozdysponowania środków).

Wnioski w ramach wszystkich powyższych naborów należy składać zgodnie z przyjętą przez Fundusz rejonizacją, zależnie od lokalizacji siedziby Wnioskodawcy.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. pixabay.com

reklama