Dotacje na wapnowanie

Dotacje na wapnowanie gleb

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Taki jest cel nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) prowadzony będzie w dniach 17-28 czerwca 2019 r.

Zapowiadany przez Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będzie realizowany w latach 2019-2023 – informuje NFOŚiGW. W sumie na dotacje wstępnie zarezerwowano do 300 mln zł. Jednak Fundusz zaznacza, że ostateczna kwota zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na te środki.

Dotacje na wapnowanie, czyli program regeneracji środowiskowej gleb

Program, który będzie realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW we współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi, adresowany jest do posiadaczy użytków rolnych, których pH gleby wynosi 5,5 lub mieści się poniżej tej wartości.

W ramach programu przewidziano trzy poziomy dofinansowań. Pierwszy wynoszący do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych. Drugi poziom sięga do 200 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw, których powierzchnia użytków rolnych wynosi powyżej 25 ha, lecz nie przekracza 50 ha. Trzeci poziom wsparcia to 100 zł/t CaO oraz MgO. Jest on dedykowany dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 75 ha.

Poza środkami, które na realizację programu udostępni NFOŚiGW, również wojewódzkie fundusze zaangażują swoje pieniądze. Będzie to 5% kosztów kwalifikowanych dla WFOŚiGW, w których stan funduszu na 31.12.2018 r. wynosił nie więcej niż 500 mln zł lub 10% kosztów kwalifikowanych dla WFOŚiGW, w których stan funduszu w ww. okresie wynosił powyżej 500 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co potwierdzi pozytywna opinia właściwej miejscowo okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata. Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek środowiskowy – informuje NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

 

partner medialny