Dotacje na proekologiczne inwestycje

Dotacje na proekologiczne inwestycje w Częstochowie

Podobnie jak w latach ubiegłych częstochowianie będą mogli skorzystać ze wsparcia, jakim są dotacje na proekologiczne inwestycje. Chodzi o przedsięwzięcia zakładające modernizację systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych (po raz pierwszy) i usunięcie elementów budowlanych zawierających azbest – wylicza Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Dotacje na proekologiczne inwestycje – radni przyjęli uchwały

Częstochowski magistrat wskazuje, że 8 kwietnia radni przyjęli uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Chodzi o uchwały obejmujące modernizacje systemów grzewczych, a także montaż instalacji fotowoltaicznych i trzecią dotyczącą usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.

Zadaniem miejskich dotacji jest poprawa stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu – przekonuje UM. Magistrat dodaje, że dofinansowanie na proekologiczne inwestycje będzie przysługiwać na przedsięwzięcia planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2021 r.

O dofinansowanie na proekologiczne inwestycje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji – zaznacza UM.

Dotacje na proekologiczne inwestycje – systemy grzewcze

Magistrat wskazuje, że tak jak w minionych latach z budżetu miasta będą dotowane zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych w prywatnych budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta.

Jak tłumaczy UM, żeby uzyskać taką dotację trzeba będzie zdemontować i zlikwidować źródło ciepła (kocioł) starego typu opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpić go podłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych) i kotłem gazowym lub olejowym albo pompą ciepła.

Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia powietrza i powstającego w związku z nim smogu.

Dofinansowanie przysługuje jeżeli jedynym źródłem ciepła zamontowanym w budynku jest kocioł starego typu opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem. Dopuszcza się jedynie stosowanie źródeł pomocniczych (dogrzewanie kominkiem, energią elektryczną). Dofinansowanie przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji.

Warunki dofinansowania na systemy grzewcze

Wysokość dofinansowania ma wynieść do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakupu nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów). Jednak, jak wskazuje UM, wysokość dofinansowania nie może być większa niż 5 tys. zł.

Z dofinansowania na modernizację systemu grzewczego w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. Magistrat dodaje, że termin składania wniosków upływa 31 maja br.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wówczas UM ogłosi możliwość składania wniosków. Na te dotacje miasto przeznacza w obecnym budżecie 0,5 mln zł – dodaje UM.

Dotacje na proekologiczne inwestycje – instalacje fotowoltaiczne

W zakresie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych magistrat wskazuje, że dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu tego typu systemów na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej do wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu i dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli na nieruchomości istnieje instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) takich, jak np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompa ciepła.

Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji.

Termin składania wniosków upływa 14 maja 2021 r. Decyduje data wpływu wniosku do UM. Jak zaznacza magistrat, w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 200 tys. zł.

Dotacje na proekologiczne inwestycje – usuwanie azbestu

W tym zakresie dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachów bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

Z dofinansowania na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. Jednocześnie UM wskazuje, że dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także kosztów wykonania dokumentacji technicznej.

Zadania będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Magistrat dodaje, że termin składania wniosków upływa 31 maja br. i decyduje data wpływu wniosku do UM. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 50 tys. zł.

Dotacje na proekologiczne inwestycje – kiedy uchwały wejdą w życie?

Wszystkie trzy uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama