Dotacja na zieleń

Dotacja na zieleń miejską

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) zyskał dofinansowanie na prace związane z uporządkowaniem i renowacją już istniejących oraz wykonaniem nowych założeń zieleni.

Umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” podpisali 13 listopada br. w Szczecinku Roman Wójcik, wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciele ZMiGDP – Waldemar Miśko, przewodniczący Zarządu, Krzysztof Bagiński, członek Zarządu i Edyta Tomaszewska, skarbnik Związku.

Dotacja na zieleń miejską – 14 mln zł z POIiŚ

Źródłem dotacji dla Związku będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), a środki przyznane zostały z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych).

Przedsięwzięcie będzie realizowane łącznie na obszarze 86,82 ha, na terenie ośmiu gmin: Białogard, Borne-Sulinowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój, Szczecinek i Tychowo.

Areał powierzchni biologicznie czynnej, jaka ma zostać uzyskana w wyniku realizacji projektu wyniesie 14,5 ha. Unijne pieniądze zostaną wykorzystane na utworzenie od podstaw dwóch nowych parków, urządzenie trzech skwerów, uporządkowanie i renowację istniejących terenów zieleni w sześciu lokalizacjach oraz odnowienie dwóch ciągów zieleni przyulicznej.

Poprawa jakości środowiska miejskiego

Głównym celem działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego z POIiŚ-u jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Ma to być osiągane dzięki zwiększeniu powierzchni zielonych obszarów poprzez rekultywację terenów zdegradowanych działalnością człowieka i remediację terenów zanieczyszczonych.

Beneficjentami wsparcia mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej.

W ramach działania wyszczególnione zostały trzy typy projektów:

  1. wsparcie dla terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych;
  2. rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych;
  3. inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych.

Wnioskodawcy aplikujący o środki mogą uzyskać na wyżej wymienione projekty dofinansowanie w formie dotacji wynoszącej do 85% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci działania 2.5 mogą także starać się o pożyczkę ze środków krajowych NFOŚiGW na współfinansowanie wkładu własnego i dzięki temu uzyskać zapewnienie źródeł finansowania dla całego kwalifikowanego zakresu projektu.

Dotychczas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako instytucja wdrażająca POIiŚ – ogłosił cztery nabory dla działania 2.5. Wnioskodawcy złożyli 250 wniosków na kwotę dofinansowania 1 276,2 mln zł. NFOŚiGW podpisał z beneficjentami ponad 50 umów udzielając ponad 310 mln zł dotacji. Do końca 2017 r. planowane jest podpisanie kolejnych – ok. 70 umów na kwotę dofinansowania przekraczającą 450 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

reklama