Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza

Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza we Włocławku

Włocławek ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń – poinformował Urząd Miasta Włocławek (UM).

Nabór wniosków prowadzony będzie do 30. kwietnia 2020 r. lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Włocławski magistrat podkreśla, że z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel liczy się kolejność składanych wniosków. Urzędnicy dodają, że w ramach naboru przewidziano możliwość przyjęcia 50 wniosków.

Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza – dotacje do 4 tys. zł

Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrzaudzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 tys. zł i pochodzi z budżetu miasta, a dotacja może być przeznaczona na zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Magistrat podkreśla, że dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Oznacza to, że najpierw wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację.

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) w budynkach mieszkalnych na:

  • Kotły na paliwa stałe (klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; klasy energetycznej minimum A, w których nie istnieje możliwość zamontowania rusztu awaryjnego;
  • Kotły gazowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
  • Kotły olejowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
  • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Magistrat zaznacza, że od zasady likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku, gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków (potwierdzone opinią konserwatora). W takim przypadku odstąpienie jest możliwe pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym. Włocławski UM dodaje, że można odstąpić od likwidacji dotychczas używanego pieca kaflowego jeśli zamontuje się w nim grzałkę elektryczną (także pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym). Odstąpienia są możliwe również w przypadku występowania kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

Dla kogo dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza?

Dotacja dedykowana jest wyłącznie dla osób fizycznych, posiadających prawo do dysponowania (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości) nieruchomością zlokalizowaną we Włocławku. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej – dodaje UM.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego. Jednak, jak podaje UM, dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane bądź związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Jednocześnie UM wskazuje, że dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych, urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkanych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania, a także zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Warto zaznaczyć, że osoby zainteresowane wymianą kotła węglowego na piec gazowy powinny do wniosku dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza – jak składać wnioski?

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta. Aplikacje będą przyjmowane poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny ustawionej holu głównym budynku UM (ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek). Można je także wysłać pocztą tradycyjną na wspomniany adres, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą magistratu na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama