Dofinansowanie inwestycji wod-kan

Dofinansowanie inwestycji wod-kan

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zostało dziś zawartych 40 umów dotyczących dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota umów opiewa na ponad 58 mln zł, a środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2o14 – 2020.

2 listopada ub.r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie to jest elementem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Limit środków dla województwa świętokrzyskiego określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosił 14 117 350 euro.
W ramach przeprowadzonego na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia br. naboru, gminy oraz spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego złożyły 87 wniosków o przyznanie pomocy. Łączna, wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ogółem prawie 116 mln zł. Wielkość dofinansowania dla operacji w ramach PROW 2014-2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie opracowana została lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy. Kolejność ta została ustalona na podstawie sumy przyznanych punktów za poszczególne kryteria wyboru operacji oraz za kryteria dotyczące specyfiki regionu.

73 wnioski o dofinansowanie – 150% limitu środków

Dalszemu procedowaniu podlegały 73 wnioski. Koszty zadań przewidzianych do realizacji w tych wnioskach wynoszą 150% limitu środków dostępnych dla województwa. Wszystkie podlegające ocenie wnioski o przyznanie pomocy zostały pozytywnie zweryfikowane. Zgodnie z przyjętym kursem wymiany złotego do euro, wyznaczonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym na dzień 30 maja 2017 r. EUR = 4,1760 zł, ustalono wysokość dostępnych środków, które pozwoliły na podpisanie 40 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę 58 082 441 zł.

Zakres rzeczowy projektów, na realizację których zostały zawarte umowy o dofinansowanie, obejmuje: budowę, przebudowę lub modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków, budowę lub przebudowę ujęć wody oraz stacji uzdatniania, a także budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Umowy z wnioskodawcami, którzy nie zmieścili się w limicie środków dostępnych dla województwa, ale znaleźli się na liście rankingowej, będą podpisywane w miarę uwalniania się środków w ramach pojawiających się oszczędności poprzetargowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

reklama

reklama