Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiska

Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiska w Częstochowie

Od wczoraj, czyli od 24 marca, w Częstochowie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Chodzi o inwestycje polegające na montażu kolektorów słonecznych, modernizacji systemów grzewczych oraz usuwaniu elementów budowlanych zawierających azbest. W związku z obecną sytuacją zostały uproszczone procedury przyznania dotacji – podał Urząd Miasta Częstochowy (UM).

Podczas lutowej sesji częstochowscy radni przyjęli trzy uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska. Dwie pierwsze dotyczą modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach, a trzecia – usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.

Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiska – łatwiejsze procedury

Z uwagi na panującą epidemię, kompletne wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl – podaje UM i dodaje, że w tej szczególnej sytuacji nie jest wymagany podpis kwalifikowany, a wystarczy skan kompletnego wniosku. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przesłania wniosku w wersji papierowej za pomocą poczty lub kuriera. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.

Jak zaznacza UM, dokumenty do pobrania będą dostępne na stronie internetowej urzędu miasta www.czestochowa.pl. Będą tam również publikowane listy dotowanych oraz lista rezerwowa.

Miejskie dotacje mają skutkować poprawą stanu środowiska i zmniejszeniem uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza – przypomina częstochowski magistrat. Dofinansowanie przysługuje na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umowy dotacji, jednak nie później niż do 15 września 2020 br. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji – podkreśla UM.

Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiskasystemy grzewcze

Magistrat informuje, że udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i na zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa i bez rusztu awaryjnego. Piec na paliwo stałe powinien spełniać co najmniej standard emisyjny zgodny z 5. Klasą, czyli granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określonych w normie PN-EN 303-5:2012.

Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakupu nowego źródła ciepła, ale bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów.

Jednocześnie UM zastrzega, że wsparcie nie może wynieść więcej niż 5 tys. zł, w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci c.o., ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym. Jeśli chodzi o wymianę na kocioł na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50% ceny netto nowego pieca i nie więcej niż 3 tys. zł.

Dofinansowanie inwestycji w ochronę środowiska – kolektory słoneczne i usuwanie azbestu

W odniesieniu do zakupu i montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych, dotacja obejmie pokrycie części tych kosztów. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Z kolei, jak podaje UM, koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku mogą liczyć na wsparcie dotacją w wysokości do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę. Jednak nie będzie to kwota większa nić 4 tys. zł.

Zadania inwestycyjne będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Na podstawie www.czestochowa.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama