instalacji fotowoltaicznych

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w Białymstoku

Białystok przyjmuje wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Właściciele położonych na terenie miasta budynków mogą je składać do 31 lipca.

Jak wysokie dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych można otrzymać?

Z przekazanej przez Urząd Miasta Białystok (UM) informacji wynika, że dofinansowanie obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jej moc nie może jednak przekroczyć 10 kWp. Kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów poniesionych przez wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 12 tys. zł.

Wniosek można złożyć w UM przy ul. Słonimskiej 1 w formie papierowej, ale również za pośrednictwem poczty lub elektronicznie. Termin upływa 31 lipca o godz. 15.30. Złożone po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Kto może starać się o wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby prywatne będące właścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. W przypadku współposiadania, niezbędna jest pisemna zgoda współposiadaczy.

Dach budynku nie może być pokryty materiałem zawierającym azbest. Musi być ogrzewany ciepłem z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe piątej klasy. Możliwy jest montaż instalacji na gruncie, budynku gospodarczym, garażu lub innej budowli (np. wiata, altana) przy zachowaniu wymagań co do budynku mieszkalnego.

Starający się o wsparcie mieszkańcy nie mogą posiadać zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na nieruchomości objętej wnioskiem.

Magistrat podkreślił, że w roku złożenia wniosku na nieruchomość, nie może być w niej zarejestrowana ani prowadzona żadna działalność gospodarcza, ani jakakolwiek inna działalność. Bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne. Nieruchomość nie może być wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwa rolnego.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Chodzi o dołożenie paneli fotowoltaicznych, jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii kolejnej mikroinstalacji z odrębnym inwerterem.

Warunki, które muszą zostać spełnione

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku. Wnioskodawca zobowiązuje się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji (licząc od 1 stycznia 2025 r.) instalacja fotowoltaiczna nie zostanie zdemontowana. Kwalifikowanie zadań będzie dokonywane w oparciu o kolejność złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku, w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Z mieszkańcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane, będą podpisane umowy o przyznanie dotacji.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu