oczyszczalnia ścieków POIiŚ

Deklaracja zamknięcia dla POIŚ-u

Jak poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) wszystkie projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ) i były realizowane z udziałem tej instytucji finansowej zostały rozliczone.

Na mocy porozumienia z 25 czerwca 2007 r., zawartego z Ministrem Środowiska, WFOŚiGW pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla dwóch osi priorytetowych (projekty o wartości poniżej 25 ml euro). Były to: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wszystkie projekty z dofinansowaniem rozliczone

Co istotne, wszystkie projekty, które uzyskały dofinansowanie z POIŚ-u na lata 2007-2013, zostały rozliczone. Potwierdzeniem tego jest „Deklaracja zamknięcia POIiŚ 2007-2013 wraz z poświadczeniem końcowym Instytucji Certyfikującej”, która 29 marca br. została przekazana Komisji Europejskiej.

To niewątpliwy sukces i efekt ciężkiej, wieloletniej pracy wszystkich instytucji oraz pracowników zaangażowanych we wdrażanie tego programu operacyjnego – podkreśla WFOŚiGW.

Do zadań WFOŚiGW należało m.in. przygotowanie i ocena inwestycji (w tym zawieranie z beneficjentami umów dotacyjnych). W palecie jego zainteresowań było także prowadzenie działań kontrolnych, m.in. w zakresie zamówień publicznych oraz zawieranych umów dla zadań objętych danym projektem. Ponadto Fundusz prowadził monitoring i sprawozdawczość, zarządzanie finansowe i rozliczanie przedsięwzięć oraz zajmował się informacją i promocją.

46 umów o dofinansowanie

Od 2007 r. WFOŚiGW w ramach POIŚ-u podpisał 46 umów o wsparcie. W ramach tej perspektywy budżetowej pozyskano łącznie blisko 622,7 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W tym ponad 466 mln zł dla gospodarki wodno-ściekowej, niemal 146,8 mln zł dla ochrony brzegów morskich i niespełna 9,8 mln zł dla gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

Środki finansowe przekazane w ramach tych dotacji umożliwiły budowę lub modernizację 523,8 km sieci kanalizacji sanitarnej i 122,3 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji dofinansowanych projektów powstało też lub zostało zmodernizowane ok. 17 km kanalizacji deszczowej. Ponadto rozbudowano i zmodernizowano 15 oczyszczalni ścieków, 17 stacji uzdatniania wody i jeden zakład unieszkodliwiania odpadów. Możliwa była również ochrona 10,5 km brzegów morskich.

Na podstawie: wfos.gdansk.pl

fot. Archiwum PWiK Sierakowice

Partner Portalu

Partner Portalu