szkolne autobusy elektryczne

Będą szkolne autobusy elektryczne

Szkolne autobusy elektryczne pojawią się w gminach: Bielany, Bobowa, Gręboszów i Godzianów – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminy – beneficjenci dofinansowania – planują także budowę i montaż stacji ładowania oraz szkolenia i kursy dla kierowców autobusów. Dofinansowanie projektów ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz obniżenie zużycia paliw w transporcie – dodaje NFOŚiGW.

Szkolne autobusy elektryczne w czterech gminach

Gmina Bielany (woj. mazowieckie) otrzyma niespełna 2,36 mln zł dotacji przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 2,62 mln zł. Jak wskazuje NFOŚiGW, pozwoli to na zakup autobusu elektrycznego do przewozu dzieci ze szkół podstawowych, którego roczny przebieg oszacowano na ok. 23 tys. km. Gmina Bobowa (woj. małopolskie) na szkolny autobus elektryczny pozyskała natomiast 1,87 mln zł dotacji. Szacowany przebieg pojazdu może wynieść ok. 35 tys. km rocznie, a całkowity koszt realizacji zadania sięgnąć ma 2,2 mln zł. Z kolei gmina Gręboszów (woj. małopolskie) na zakup elektrycznego autobusu szkolnego otrzyma pomoc finansową z NFOŚiGW w formie pożyczki oraz dotacji. Koszt całkowity projektu to nieco ponad 2 mln zł, a gwarantowana subwencja sięgnie ponad 1,8 mln zł, podczas gdy preferencyjna pożyczka wyniesie 202 tys. zł. Roczny planowany przebieg pojazdu to ok. 25 tys. km.

Ostatni z beneficjentów – gmina Godzianów (woj. łódzkie) otrzyma 2,16 mln zł dotacji. Kwota ta umożliwi zakup szkolnego autobusu elektrycznego, którego roczny przebieg przewiduje się w granicach 40 tys. km.

Zakupy obejmujące szkolne autobusy elektryczne oraz uruchomienie stacji ładowania, beneficjenci planują do końca 2020 r. Kupowane pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szkolne autobusy elektryczne to poprawa jakości powietrza

Uruchomienie środków transportu zeroemisyjnego, przy równoczesnym uwzględnianiu tych konkretnych projektów, w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Realizacja przedsięwzięć w czterech wymienionych gminach spowoduje ograniczenie emisji tlenków azotu o 0,863113 Mg/rok, pyłów PM10 o 0,0048 Mg/rok, emisji benzo(a)pirenu o 0,00000072 Mg/rok, a także emisji CO2 o 89,58538 Mg/rok – wylicza NFOŚiGW. Wsparcie dla przedsięwzięć zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” oraz mechanizmu finansowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Umowy dotyczące tych przedsięwzięć zostały podpisane 29 października br. w Warszawie przez Artura Michalskiego, zastępcę prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjentów: Zbigniewa Woźniaka, wójta gminy Bielany, Wacława Ligęzę, burmistrza gminy Bobowa, Andrzeja Mozgę, wójta gminy Godzianów oraz Krzysztofa Gila, wójta gminy Gręboszów. W spotkaniu uczestniczył również poseł Wiesław Krajewski.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. NFOŚiGW

reklama

 

reklama