17,5 mld euro na wsparcie w drodze do ekologicznej gospodarki

Warty 17,5 mld euro fundusz pomoże zapobiegać społecznym i gospodarczym skutkom osiągania neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej (UE). Wsparcie otrzymają głównie regiony najsłabiej rozwinięte i najbardziej oddalone oraz wyspy. Jednocześnie Parlament Europejski (PE) zaznacza, że aby uzyskać dofinansowanie, państwa członkowskie muszą się zobowiązać do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dotacji nie otrzymają inwestycje związane ze spalaniem odpadów i paliwami kopalnymi, a wynagrodzone zostaną najszybciej działające państwa członkowskie. Parlament dodaje, że przyjęty został projekt rozporządzenia ustanawiającego ów fundusz.

W drodze do ekologicznej gospodarki pomoże Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Wniosek przyjęto w miniony wtorek 615 głosami „za”, przy 35 „przeciw” i 46 „wstrzymujących się”. – Parlament Europejski daje wyraźny sygnał polityczny: należy zająć się społecznym, gospodarczym i środowiskowym wpływem transformacji energetycznej w najbardziej dotkniętych nią regionach. Wkraczamy w nową zieloną erę dla Europy, nie pozostawiając nikogo w tyle – stwierdził Manolis Kefalogiannis, poseł sprawozdawca.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma pomóc krajom UE poradzić sobie ze społecznymi i gospodarczymi skutkami przejścia na neutralność klimatyczną. Przyjęty fundusz obejmuje 7,5 mld euro z wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz dodatkowych 10 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Aby uzyskać dofinansowanie, projekty muszą spełniać jednak pewne warunki. Muszą koncentrować się na dywersyfikacji gospodarczej, restrukturyzacji lub tworzeniu miejsc pracy, albo przyczyniać się do przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).

W kierunku neutralności klimatycznej bez spalarni odpadów i elektrowni jądrowych

W związku z transformacją gospodarki europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie dofinansowywać poszukiwanie pracy, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie, a także aktywizować pracowników i osoby poszukujące pracy – poinformował PE. Fundusz będzie też wspierać mikroprzedsiębiorstwa, inkubatory przedsiębiorczości, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, a także inwestycje w nowe technologie energetyczne, efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność lokalną.

Parlament zaznaczył przy okazji, że wsparcia w ramach tego funduszu nie otrzymają inwestycje zakładające spalanie odpadów, a także likwidację lub budowę elektrowni jądrowych. Nie będą także wspierane działalność związana z wyrobami tytoniowymi oraz inwestycje dotyczące paliw kopalnych.

W drodze do ekologicznej gospodarki trzeba przyjąć plany sprawiedliwej transformacji

Państwa członkowskie muszą uchwalić plany sprawiedliwej transformacji. Powinny w nich wskazać regiony, które najbardziej dotknie transformacja energetyczna. Regiony te otrzymają środki z Funduszu. Szczególną uwagę należy zwrócić na specyfikę wysp, obszarów wyspiarskich i regionów najbardziej oddalonych – zaznacza PE.

Po 31 grudnia 2024 r. Fundusz mogą zasilić nowe środki. Z inicjatywy PE większość pieniędzy trafi do państw, które najbardziej ograniczą przemysłowe emisje gazów cieplarnianych, w ramach tzw. zielonego mechanizmu nagród.

Inne ważne aspekty rozporządzenia

Państwa członkowskie będą mogły korzystać z Funduszu, o ile zobowiążą się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – podkreśla PE. W przeciwnym razie będą mogły otrzymać jedynie 50% przysługujących środków.

Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać wsparcie na podstawie tymczasowych unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa udzielanej w wyjątkowych okolicznościach. Jak wskazuje PE, środki można dobrowolnie przenosić z innych funduszy spójności.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE będzie wynosić: do 85% kosztów projektu – w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, 70% – w przypadku regionów w okresie przejściowym i 50% – w przypadku regionów lepiej rozwiniętych – dodał PE.

Po przyjęciu rozporządzenia przez Radę, wejdzie ono w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny