127 pomysłów

127 pomysłów z pozytywną oceną w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu

W ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu mieszkańcy Katowic zgłosili 164 pomysły, które do 2 września zostały poddane weryfikacji merytorycznej – pozytywnie przeszło ją 127 pomysłów. Rozpoczynający się ostatni etap konsultacji społecznych, wyłoni projekty przeznaczone do realizacji w 2022 r. – podaje Urząd Miasta Katowice (UM).

Zgłoszono 164 inicjatywy, z których pozytywnie oceniono 127 pomysłów

Mieszkańcy Katowic najlepiej wiedzą, czego potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. To właśnie katowiczanie coraz częściej sygnalizowali mi, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów „zielonych”. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jak i zróżnicowanie projektów mieszkańców. Teraz pozytywnie oceniono aż 127 pomysłów i pozostaje czekać na wyłonienie tych, które będą realizowane w przyszłym roku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Magistrat podaje, że podczas oceny merytorycznej dokonano analizy wniosków pod kątem technicznej możliwości ich realizacji, weryfikowano koszty oraz sprawdzano czy zgłoszona propozycja mieściła się w katalogu zadań Zielonego Budżetu. Po kilkumiesięcznej analizie pozytywną rekomendację otrzymało 83% wniosków, czyli 127 pomysłów, w tym 18 ogólnomiejskich i 109 lokalnych.

Jakie pomysły zgłaszai mieszkańcy?

W konsultacjach społecznych zgłoszony przez mieszkańców został szereg zadań związanych z pielęgnacją zieleni już istniejącej oraz utworzeniem nowych zielonych przestrzeni. Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia miejskiej zieleni poprzez nasadzenia krzewów i drzew (np. przy ul. Granicznej, na ul. Stawowej), stawianie żywopłotów, rewitalizację skwerów oraz parków, tworzenie łąk kwietnych i pielęgnację terenów trawiastych, a także zagospodarowanie przestrzeni przy ciągach komunikacyjnych. Zgłaszane przez mieszkańców tematy obejmowały również stworzenie ogrodów sensorycznych oraz nowych zielonych stref relaksu, poprawienie gospodarki wodnej czy stworzenie stawu retencyjnego. Z kolei w sześciu jednostkach pomocniczych miasta (Śródmieście, Koszutka, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Kostuchna) miałyby powstać tzw. Dzielnicowe Banki Drzew, które dawałyby mieszkańcom możliwość otrzymywania sadzonek drzew do zasadzenia.

Oprócz propozycji dotyczących tradycyjnego zazieleniania miasta, katowiczanie przedstawili również pomysły dotyczące opieki nad zwierzętami. Wśród takich projektów znalazły się między innymi propozycje stworzenia na terenie poszczególnych dzielnic karmników miejskich (Dąbrówka Mała, Bogucice, Zawodzie), budek lęgowych dla ptaków – w tym dla jerzyków, domków dla jeży (Wełnowiec-Józefowiec), nowych hoteli dla owadów zapylających (Janów-Nikiszowiec) czy budek mieszkalnych dla wiewiórek na terenie katowickich parków.

Wśród 127 pomysłów z pozytywną rekomendacją także te edukacyjne

Nie zapomniano również o działaniach edukacyjnych. Projekty o takim charakterze to głównie cykle warsztatów i zajęcia praktyczne odbywające się w szkołach oraz filiach Miejskich Domów Kultury, dotyczące poszerzania wiedzy w zakresie zero waste, podniesienia świadomości ekologicznej, a także opieki nad jeżami i owadami.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap, jakim są prace Zespołu Oceniającego. Zadaniem Zespołu będzie wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska przyrodniczego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele urzędu, strony społecznej i środowisk naukowych.

Przy okazji UM przypomniał, że podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu Zespół Oceniający wybrał 54 zielone projekty o wartości blisko 2 mln zł i zarekomendował je Prezydentowi Miasta do realizacji. Listę zadań wybranych w ramach II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice poznamy do 30 września 2021 r. Pełną informację o procedurze wraz z wykazem wniosków znaleźć można na stronie www.katowice.eu/zielonybudzet.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Michał Szafraniec