Nowe tablice informacyjne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończyła realizację inwestycji, która miała na celu poprawę rozpoznawalności form ochrony przyrody w terenie oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody. W ramach podjętych działań wykonano i zamontowano 133 tablice informujące o nazwie 29 obszarów Natura 2000, 14 tablic dotyczących ośmiu rezerwatów przyrody, 18 tablic do oznaczenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków objętych ochroną gatunkową oraz 22 tablice w ramach interwencyjnej wymiany zniszczonych lub nieaktualnych tablic do oznakowania rezerwatów przyrody.
 
Projekt zrealizowano przy współpracy z właściwymi terenowo nadleśnictwami, samorządami i osobami prywatnymi. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 

Partner Portalu

Partner Portalu