Dziedzictwo geologiczne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu zapraszają placówki oświatowe z województwa warmińsko-mazurskiego do starania się o GEOCERTYFIKAT. Tytuł ten nadawany jest podmiotom, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych kładą duży nacisk na kwestie związane z georóżnorodnością otoczenia, a zatem będą to wszelakie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej.

geocertyfikat1Dzięki tego typu działaniom możliwe jest wyeksponowanie naturalnych i antropogenicznych części krajobrazu najbliższej okolicy jako walorów turystycznych województwa (głazów narzutowych, odsłonięć geologicznych, kurhanów, grodzisk, cmentarzysk, ruin młynów, cegielni itp.) oraz

uświadomienie lokalnej społeczności istnienia tych wartości turystycznych. Zdobywanie GEOCERTYFIKATU ma także stać się inspiracją do lepszego poznawania dziedzictwa geologicznego (przyrody nieożywionej) oraz kształtowania postaw proekologicznych. W celu ubiegania się o tytuł należy wspólnie z dziećmi zorganizować, przeprowadzić i udokumentować cztery inicjatywy w dziedzinach geologii i archeologii, np. utworzenie lapidarium geologicznego lub piaskownicy paleontologicznej albo przygotowanie fotoreportażu na temat różnorodności form krajobrazu polodowcowego.

 

Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl, www.wmodn.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu