Projekt edukacji ekologicznej

Pomogą zrealizować projekt edukacji ekologicznej

Dotacje z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) oraz budżetu państwa pomogą Gminie Kozienice zrealizować projekt edukacji ekologicznej pn. „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Fundusz wskazał, że partnerem zagranicznym beneficjenta przy przedsięwzięciu będzie Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU), czyli specjalistyczne europejskie laboratorium naukowe, badające problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatu i zdrowiem.

Jak podał NFOŚiGW, dofinansowanie przyznane zostało w ramach naboru wniosków na: „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków” (w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, w obszarze programowym: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”). Wsparcie finansowe dla projektu w formie dotacji wyniesie ok. 2,7 mln zł (w tym 85% z MFEOG – ok. 2,3 mln zł, a 15% z budżetu państwa – ok. 400 tys. zł).

Projekt edukacji ekologicznej by podnieść świadomość w zakresie zmian klimatu

Celem przedsięwzięcia, jakim jest dofinansowany projekt edukacji ekologicznej, będzie podniesienie świadomości i poziomu wiedzy w grupie najmłodszych w zakresie zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków poprzez realizację odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych (ograniczających skalę oraz tempo globalnego ocieplenia i jego konsekwencji) – tłumaczy NFOŚiGW. Fundusz dodaje, że w procesie edukacyjnym przewidziano szereg prośrodowiskowych aktywności, w których czynny udział będą brali uczniowie. Co szczególnie cenne – w projekt włączono wykorzystanie obszaru wokół dwóch kozienickich szkół podstawowych – nr 1 przy ul. Kościuszki 1 i nr 4 przy ul. Nowy Świat 24, a aktywności będą mogły być prowadzone w pobliżu miejsca codziennych zajęć szkolnych.

W ramach edukacji zostaną podjęte aktualne wyzwania środowiskowe, m.in. wzrost średniej rocznej temperatury atmosfery, czynniki sprzyjające globalnemu ociepleniu, zmiana struktury opadów atmosferycznych, wzrost liczby zjawisk ekstremalnych i występowania anomalii pogodowych – prezentowane jako elementy generalnej zmiany klimatu.

Projekt edukacji ekologicznej i działania adaptacyjne i mitygacyjne

Inicjatywa przyczynić się ma również do zrealizowania działań adaptacyjnych i mitygacyjnych w praktyce. Wśród nich mają się znaleźć: wprowadzenie małej retencji wodnej przy szkołach i zagospodarowanie wód opadowych, budowa nawierzchni przepuszczalnych i naziemnych na wodę opadową, zakładanie tzw. zielonych ścian, utworzenie (również na terenach przyszkolnych) obszarów zieleni, wprowadzanie elementów zazieleniających, nasadzenie odpowiednich, nieinwazyjnych gatunków roślin (w tym drzew owocowych), wybudowanie powierzchni ekoedukacyjnych (ścieżek edukacyjnych, ścieżek korekcyjnych/sensorycznych oraz ogródków dydaktycznych), a także wsparcie bioróżnorodności poprzez tworzenie ekoogródków oraz budowanie domków dla ptaków.

Utworzony w ten sposób (wcześniej odpowiednio zaprojektowany) przyszkolny ekosystem ma pozwolić na prowadzanie działalności edukacyjnej w każdej grupie wiekowej dzieci szkolnych (w inicjatywie udział ma wziąć ponad 500 uczniów szkół podstawowych), a także dorosłych (nauczyciele i rodzice).

Obok zasadniczych działań, w ramach przedsięwzięcia, beneficjent zamierza prowadzić również powiązane z nimi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach tradycyjnych i Internecie, które swoim zasięgiem mają objąć ponad 30 tys. osób – dodaje NFOŚiGW.

Koszt całkowity przedsięwzięcia, które potrwa do końca 2023 r. ma wynieść 3,3 mln zł.

„Szkoły dobrego klimatu” i aktywizacja społeczności szkolnej i lokalnej

Ważnymi rezultatami uruchomienia „Szkół dobrego klimatu” będzie przede wszystkim aktywizacja społeczności: szkolnej i lokalnej (poprzez bezpośrednie zaangażowanie w konkretne działania ekologiczne), wsparcie merytoryczne i profesjonalizacja nauczycieli, a także zakup, opracowanie czy wydanie pomocy. Poprzez kontakty międzyszkolne oraz dzięki infrastrukturze stworzonej przez projekt, możliwe będzie skuteczne rozpowszechnienie idei ochrony klimatu i poszanowania przyrody w środowiskach innych szkół spoza Kozienic – wskazuje Fundusz.

Na podstawie www.gov.pl/web/nfosigw

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)