edukacyjny projekt

NFOŚiGW wspiera edukacyjny projekt

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez ukazywanie przyczyn i skutków klęsk żywiołowych, w szczególności na obszarach leśnych – to cel edukacyjnego projektu, który będzie dofinansowany dotacją w kwocie 2 mln zł.

Projekt realizuje Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), a wsparcia udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Edukacyjny projekt IBL-u z dofinansowaniem

Powody i okoliczności klęsk żywiołowych w środowisku leśnym – IBL przybliżać będzie głównie dzieciom i młodzieży, choć zaplanowano także edukację dorosłych. Jednocześnie, w celach profilaktycznych, edukatorzy mają nauczyć odbiorców, jak zachowywać się w lesie wobec czterech żywiołów naturalnych. Zwiększeniu skuteczności działań edukacyjnych będzie służył pakiet materiałów multimedialnych.

Dofinansowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie IBL-u pn. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” potrwa do końca czerwca 2022 r. Projekt ma przynieść liczne korzyści środowiskowe. Jego całkowity koszt (ponad 1,9 mln zł) niemal w całości pokryje dotacja z NFOŚiGW (ponad 1,8 mln zł). Została ona udzielona dzięki programowi priorytetowemu NFOŚiGW pn. „Edukacja ekologiczna”. Umowę potwierdzającą przekazanie środków finansowych podpisali Katarzyna Zaczek, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW oraz prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dyrektor IBL.

Jak zaznacza Fundusz, inicjatywa będzie miała charakter ogólnopolski. Jednak w jej ramach zaplanowano utworzenie czterech rejonów wiodących, związanych z każdym z czterech rodzajów żywiołów i klęsk. Działania o największym nasileniu mają być prowadzone w województwach: łódzkim (ogień – klęski pożarów lasu), podlaskim i warmińsko-mazurskim (ziemia – gradacje szkodliwych owadów, zanieczyszczenia antropogeniczne), kujawsko-pomorskim (powietrze – klęski huraganów, zanieczyszczenia powietrza) oraz mazowieckim (woda – klęski susz, powodzi, okiści i szadzi).

Szkolenie liderów

Najważniejszym działaniem, realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia będzie szkolenie liderów (trenerów) w dziedzinie wzajemnej zależności ekosystemów leśnych i żywiołów. Zostanie ono zaproponowane osobom zawodowo związanym z edukacją, zwłaszcza metodykom, nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, pracownikom miejskich i gminnych ośrodków kultury oraz leśnikom zajmującym się edukacją przyrodniczo-leśną. Na zajęcia zostaną również zaproszeni urzędnicy gmin i powiatów ds. edukacji, ochrony przyrody i lasów oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych (OSP).

Przeszkoleni liderzy zostaną wyposażeni w pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne, umożliwiające samodzielne prowadzenie zajęć związanych z tematyką projektu, w wariantach dostosowanych do wieku odbiorców i różnych grup docelowych. Będzie to m.in. poradnik merytoryczno-metodyczny, zawierający definicje podstawowych pojęć związanych z ekosystemem leśnym i typami siedliskowymi lasu oraz rodzajami klęsk. Znajdą się w nim także przepisy prawne, wzorce praktycznych działań w obliczu żywiołu, w tym usuwania szkód, odnawiania lasu, przebudowy drzewostanów, zachowania się w lesie na obszarach występowania klęski.

Dodatkowo szkoleniowcy otrzymają specjalne pakiety edukacyjne. Do każdego z nich dołączone zostaną gry, foldery, broszury, płyty z filmem i diaporamą. Będą też mogli skorzystać z broszury pt. „Klęski żywiołowe w lasach”, zestawu dziesięciu scenariuszy różnego rodzaju działań wobec zagrożeń powodowanych przez żywioły oraz plansz tematycznych przedstawiających klęski ekologiczne na dużych powierzchniach leśnych (gradacje szkodliwych owadów, pożary, powodzie, susze, okiść, nawałnice, huragany, trąby powietrzne itp.).

Zajęcia edukacyjne

Jak zaznacza NFOŚiGW, prowadzenie części zajęć przewidziano w obiektach IBL-u w Sękocinie Starym k. Warszawy. W Izbie Edukacji Leśnej IBL zaplanowano przeprowadzenie 54 trzygodzinnych zajęć dla dwóch grup docelowych. Obejmują one uczniów klas III-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Zajęcia składać się będą z trzech części: merytorycznej, warsztatowej i terenowej.

W programie dla dzieci przewiduje się emisję filmu, prezentację multimedialną ukazującą klęski żywiołowe w lasach oraz terenowe gry i zabawy edukacyjne. Z kolei dla młodzieży, oprócz filmu, prezentacji i pogadanki, przewidziano warsztaty z eksperymentami i doświadczeniami. Będą też zadania do rozwiązania oraz zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego, w tym skanera laserowego i dronów.

Dzieci, ucząc się, będą mogły także twórczo się bawić, np. z pomocą planszowej gry „Lasy pełne żywiołów”. Poprzez zabawę ma uczyć również gra karciana typu „Czarny Piotruś”. Dostępne będą ponadto puzzle kartonowe „Cztery żywioły”.

Edukacyjny projekt przewiduje konkursy

Kolejnym elementem przedsięwzięcia IBL będzie organizacja trzech konkursów. Pierwszy z nich – fotograficzny – pt. „Cztery żywioły w lasach” (bez podziału na kategorie wiekowe). Drugi to konkurs plastyczny pt. „Klęski żywiołowe w lasach”. W tym konkursie rywalizować będą mogły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i młodzieżowych domów kultury przy podziale na cztery grupy wiekowe. Ostatni to konkurs wiedzy pt. „Leśni poskramiacze żywiołów”. Będzie on dotyczyć znajomości przyczyn powstawania zjawisk o charakterze klęsk ekologicznych w lasach, rozmiaru szkód i sposobów ich ograniczania. Ten konkurs, skierowany będzie do uczniów szkół średnich o profilu przyrodniczym i leśnym. Będzie miał charakter dwuetapowy (eliminacje szkolne i finał centralny). Wszystkie trzy konkursy mają być podsumowane na wystawie fotograficznej, która pokazana zostanie w 28 miejscach w Polsce.

Ponadto beneficjent zaplanował organizację sześciu pikników rodzinnych pod hasłem „Ekosystemy leśne i żywioły – przyjaciele czy wrogowie?”. W trakcie imprez, na terenie IBL-u, przeprowadzone zostaną działania edukacyjne dotyczące klęsk żywiołowych i ich wpływu na ekosystemy leśne.

Całość przedsięwzięcia IBL ma być prezentowana i podsumowywana na specjalnych seminariach problemowych i konferencjach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)