NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną

NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną

Prawie 50 mln zł rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na przedsięwzięcia podnoszące świadomość ekologiczną i kształtujące postawy poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018 r.

NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną – trzy nabory wniosków

Beneficjentami wsparcia mogą zostać zarejestrowane na terenie Polski osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – informuje NFOŚiGW.

Na działania związane z kształceniem, wymianą najnowszej wiedzy oraz dotyczące wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, realizowane w formie konferencji, NFOŚiGW przewidział 1 mln zł dotacji i 0,1 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Warunkiem zaakceptowania wniosku o dofinansowanie jest zasięg ponadregionalny projektu, czyli zapewnienie możliwości dostępu lub udziału w konferencjach osobom z co najmniej dwóch województw.

Z kolei na pokrycie wkładu własnego, na wyposażenie i doposażenie oraz adaptację, a także na remont i rozbudowę centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, NFOŚiGW przewidział 15 mln zł dotacji i 0,75 mln zł pożyczek. Zgłaszane do dofinansowania centra edukacji ekologicznej muszą mieć zasięg ogólnopolski, a planowany zakres prac powinien mieć wpływ na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty programowej danego obiektu lub regionu w dostosowaniu do odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Ogłoszony nabór dotyczy przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra Środowiska i należy pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania.

Na inne przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra Środowiska zarezerwowano 30 mln zł dotacji i 1,5 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Mowa tu o takich działaniach edukacyjnych – ogólnopolskich lub ponadregionalnych – jak: kampanie cross-mediowe, programy telewizyjne, radiowe, filmy, programy aktywnej edukacji, imprezy edukacyjne, konkursy, szkolenia, warsztaty, e-learning. W tym przypadku również trzeba pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

 

reklama