Centrum Edukacji Przyrodniczej

Dofinansowanie dla budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w gminie Rytro

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska (CEP) i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Rytro”. Wsparcie zostanie udzielone w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Edukacja przyrodnicza w nowym centrum

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że projekt Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska jest częścią przedsięwzięcia strategicznego, ujętego w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, obejmującego budowę sieci nowoczesnych ośrodków edukacji ekologicznej, które zapewnią mieszkańcom dostęp do edukacji i informacji z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, a także przyczynią się do popularyzacji wiedzy o środowisku i ekologii oraz zrównoważonym planowaniu przestrzennym. Całkowita wartość projektu to 14,3 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pokryje 11,7 mln zł. Dodatkowo Budżet Państwa dofinansuje przedsięwzięcie w wysokości 685 tys. zł. Pozostała kwota – prawie 2 mln zł – to wkład własny Samorządu Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody. Ma to być osiągnięte poprzez rozwój i pogłębianie świadomości przyrodniczej dzięki edukacji prowadzonej przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski oraz odwiedzający ją goście będą mogli zdobyć wiedzę w zakresie ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów. Możliwe będzie również pozyskanie przez nich wiadomości, na temat zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk.

Jakie funkcje spełniać będzie Centrum Edukacji Przyrodniczej?

Województwo Małopolskie zawarło z gminą Rytro umowę dzierżawy nieruchomości posadowionej w centrum miejscowość Rytro, dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na terenie posesji znajduje się obecnie budynek byłego przedszkola, który ze względu na stan techniczny jest przeznaczony do rozbiórki.

Projekt obejmuje zatem rozbiórkę budynku oraz budowę i wyposażenie Popradzkiego CEP w niezbędną infrastrukturą. Zajęcia edukacyjne prowadzone będą w salach warsztatowych i wokół obiektu. Planowane są zajęcia z grupami zorganizowanymi, otwarte warsztaty i konferencje. Ważnym elementem centrum, na który uwagę zwrócił UMWM, będzie interaktywna wystawa. Będzie ona związana z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym i wpływem człowieka na bioróżnorodność tego miejsca. W obiekcie znajdzie się też centrum informacji o przyrodzie i ekoturystyce w regionie. Nowy budynek, z nowoczesnym wyposażeniem, pozwoli urozmaicić ofertę edukacyjną. Stworzy również okazję do poprawy jakości nauczania, a dzięki swojej lokalizacji i rozwiązaniom architektonicznym przyczyni się do zwiększenia dostępności.

Popradzkie CEP będzie punktem edukacji przyrodniczej o dogodnym połączeniu komunikacyjnym. Według, jego lokalizacja w Rytrze przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejscowości. Będzie to miało bezpośredni wpływ na rozwój turystyki w regionie.

Realizacja projektu planowana jest od kwietnia br. do końca marca 2026 r.

Na podstawie www.malopolska.pl

rys. UMWM

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu