Autor: Radosław Rzepecki

zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Gdańsk
e-mail: sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Kary za ponadmiarowe pobory wód

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce wynoszą 33,7 mln m³ na dobę (dane Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego). Wody...

Kary za ewidencję odpadów

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r., poz. 669, ze zm.) jeden z rozdziałów poświęcono ewidencji odpadów. W art. 66-72 określono...

Wstrzymanie działalności odpadowej

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r. poz. 699, ze zm.) określono zasady uzyskania zezwoleń na gospodarowanie odpadami (zbieranie...

Zmiany w Inspekcji Ochrony Środowiska

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, grupując to w podstawowe filary, należy prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadzanie kontroli...

Kara za brak ewidencji odpadów

Do 22 września 2021 r. obowiązywał przepis art. 180 ustawy o odpadach, określający wykroczenie związane z nieprowadzeniem ewidencji odpadów. Konsekwencją za...

Drony przy kontrolach rolniczych

Głównym zadaniem wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ-ów) jest prowadzenie działalności kontrolnej, przeciwdziałanie poważnym awariom w środowisku...

Utrudnianie kontroli WIOŚ

Istotne wydłużenie czasu kontroli poprzez nieodbieranie korespondencji, nieudzielanie wyjaśnień, nieprzedkładanie żądanych dokumentów oraz ograniczanie...